Ústav geovied

Uplatnenie absolventov

Aké je uplatnenie absolventov štúdia na ÚGV?

Je málo vedných odborov, ktoré poskytujú tak veľký rozsah možností uplatnenia ako geológia. Pracovné príležitosti v oblasti geológie sú naozaj rozmanité a zahŕňajú rovnako možnosti v oblasti priemyslu či štátnej správe ako aj vo vede a výskume.

Naši absolventi nájdu uplatnenie v organizáciách, ktoré poskytujú poradenské služby, pripravujú podklady pre tvorbu medzinárodných a regionálnych rozvojových projektov, v štátnej správe v oblastiach životného prostredia a regionálneho rozvoja. Svoje vedomosti uplatnia aj ako samostatne zárobkové činné osoby pri využívaní, ochrane a obnove životného prostredia, ako aj pri prieskumných prácach.

Ako najbežnejšie oblasti pôsobenia geológa možno uviesť:

  • vyhľadávanie a ochrana zdrojov podzemných vôd,
  • hodnotenie prírodných rizík, ako sú zosuvy alebo záplavy, čo je ich príčinou a ako im predchádzať,
  • vyhľadávanie nových zdrojov nerastných surovín,
  • rozhodnutia, ktoré pomáhajú pri ochrane životného prostredia.
 

Naši absolventi

Ing. Daniel Linsel

Úspešný geotechnický inžinier v Zambii

Ing. Stanislav Szabó

Odborník v ložiskovej a inžinierskej geológii