Ústav geovied

História AGS

V roku 1996 bola založená Asociácia geológov Slovenska, za účelom profesionálneho zastrešenia tých geológov, ktorých špecializácia neodpovedá profilácií žiadnej z doteraz existujúcich profesných organizácií. Oficiálne bola AGS zaregistrovaná 07.02.1996. Po administratívnych krokoch mala asociácia k 31.12.1996 58 členov, ktorí boli združení v regionálnych centrách Bratislava, Banská Bystrica, Košice.
Výbor AGS, ktorý bol ustanovený voľbami na Valnom zhromaždení, sa zišiel prvý raz v marci 1996 a zvolil v zmysle stanov prvé predsedníctvo Asociácie: za predsedu bol zvolený Dr. Bezák, za podpredsedu prof. Jacko a za hospodára doc. Sýkora. Oficiálna adresa AGS bola v budove Štátneho geologického ústavu D. Štúra, Bratislava, Mlynská dolina 1.
Výbor AGS odsúhlasil vstup Asociácie do Únie geologických asociácií Slovenska (ÚGAS) formou „Zmluvy o súčinnosti“. Táto zmluva bola podpísaná predsedami piatich profesných asociácií v marci 1996. Cieľom ÚGAS je koordinovať činnosť profesných asociácií vo sfére ich spoločných záujmov vo vzťahu k iným domácim a zahraničným organizáciám i vo vzťahu k orgánom štátnej správy. Jednotlivé asociácie sú samostatným a rovnoprávnymi subjektami a uznesenia ÚGAS sú platné, len po odsúhlasení všetkých asociácií. Podrobnejšie informácie o aktivite ÚGASu bola ubuverejnená informácia v Geovestníku, Minerália Slovaca, 2, 29, 1997.
Vstup slovenských asociácií do spoločenstva európskych asociácií združených v EFG (Európska federácia geológov) bol jeden z hlavných cieľov ÚGASu v roku 1997. Na výbore ÚGAS v júni 1997 bolo dohodnuté, že Slovensko vstúpi do EFG zatiaľ bez SAH (Slovenská asociácia hydrogeológov) a to prostredníctvom SAIG (Slovenská asociácia inžinierskych geológov).. V júni 1997 na zasadnutí výboru v Štokholme, bolo Slovensko s Dánskom a Poľskom prijaté za člena EFG.
V období medzi rokmi 1997 až 2017 Asociácia mala stále zastúpenie v Geologickej rade Ministerstva životného prostredia, SR, kde aktívne pripomienkovala návrhy zákonov a navrhovala koncepciu rozvoja geológie. Zároveň však došlo k určitej personálnej stagnácií, čo sa v konečnom dôsledku prejavilo na úbytku členov a aktivitách Asociácie.

Ciele AGS

Základnými programovými cieľmi a predmetom činnosti AGS sú:

  • profesné združovanie fyzických osôb pôsobiacich v oblasti geologického výskumu a prieskumu v zmysle Zákona o geologických prácach 569/2007 Z.z. a Zákona o vysokých školách 131/2002 Z.z. a ich noviel,
  • presadzovanie a uplatňovanie oprávnených profesijných požiadaviek členov Asociácie, zjednocovanie profesijných stanovísk a ich obhajovanie,
  • združovanie odborníkov z radov členov Asociácie za účelom poskytovania odborných a nezávislých expertných, poradenských a  konzultačných služieb zameraných na oblasť geologických činností, výkon poradenskej činnosti pre členov Asociácie v oblasti geológie,
  • spolupráca s príslušnými štátnymi orgánmi, orgánmi verejnej správy a inými relevantnými subjektmi pri legislatívnom procese týkajúcom sa záujmov členov Asociácie, predkladanie vlastných legislatívnych návrhov smerujúcich k prijímaniu opodstatnených zmien v rámci budovania vhodného právneho prostredia pre pôsobenie členov Asociácie, ako i vytváranie podmienok prispievajúcich k porozumeniu alebo dohode medzi subjektmi a inštitúciami pri takejto spolupráci,
  • spolupráca s obdobnými profesijnými združeniami pôsobiacimi na území Slovenskej republiky a v členských krajinách Európskej únie, vyvíjanie činnosti smerujúcej k opätovnému začleneniu Asociácie do Európskej federácie geológov,
  • zabezpečovanie propagačnej, publikačnej a vzdelávacej činnosti zameranej na otázky týkajúce sa programových cieľov a predmetu činnosti Asociácie.

Predsedníctvo AGS

Predseda: doc. Ing. Stanislav Jacko, PhD.    Technická univerzita v Košiciach
Podpredseda: doc. RNDr. Rastislav Vojtko, PhD.    Univerzita Komenského, Bratislava

Členovia výboru:
RNDr. Vladimír Bezák, CSc.    SAV, Bratislava
Ing. Roman Farkašovský, PhD.    TU Košice
doc. Mgr. Julián Kondela, PhD.    TU Košice
RNDr. Ján Soták, CSc.    SAV, Banská Bystrica
prof. RNDr. Ján Spišiak, PhD.   UMB, B. Bystrica

Kontakt

Asociácia Geológov Slovenska
Park Komenského 15
04001 Košice