Ústav geovied

Pracovníci

Zoznam pracovníkov a doktorandov (podľa abecedy):

 • Ing. Zdenka Babicová PhD., vedecko-výskumný pracovník, správca Geovednej expozície, správca Archívu geologického prieskumu
 • hosť. prof. Ing. Peter Bláha PhD., hosťujúci profesor
 • Mgr. Vladimír Budinský, Phd., pedagóg
 • RNDr. Jaroslav Buša, Phd., pedagóg
 • Ing. Diana Dirnerová PhD., pedagóg, tajomníčka ústavu
 • Ing. Igor Ďuriška PhD., pedagóg
 • Ing. Roman Farkašovský, PhD., pedagóg
 • Mgr. Sebastián Hreus, PhD., pedagóg
 • prof. Ing. Stanislav Jacko PhD., pedagóg, riaditeľ ústavu
 • prof. Ing. Juraj Janočko CSc., Dr.scient, pedagóg, prodekan fakulty BERG
 • doc. Mgr. Julián Kondela PhD., pedagóg, zástupca riaditeľa
 • prof. RNDr. Blažej Pandula PhD., pedagóg
 • Ing. Tatiana Taraseková, sekretariát
 • Ing. Alexander Dean Thiessen, doktorand
 • doc. Ing. Ladislav Tometz PhD., pedagóg, vedúci geoarchívu
IMG_20221024_105822
Ing. Zdenka Babicová PhD.

Profesná história:
V roku 2008 ukončila štúdium na Technickej univerzite, na Fakulte BERG, študijný odbor Banská geológia a geologický prieskum, program Geologické inžinierstvo. Potom pôsobila ako doktorandka, kde sa špecializovala na výskum xenolitov vo vulkanických horninách v oblasti Východoslovenskej neogénnej panvy. Od septembra 2018 pracuje na fakulte BERG ako správkyňa Geovednej expozície a venuje sa propagácii štúdia na Ústave geovied. Aktívne participuje na projektoch najmä edukačného charakteru, napr. 3D Briefcase, Virtual Mine.

Študijné pobyty:

 • Srbsko/Belehrad – mesačný pobyt v rámci programu Ceepus na Belehradskej univerzite na fakulte Rudarsko-geoloski fakultet. Získané skúsenosti v oblasti výskumu xenolitov vo vulkanických horninách.
 • Brazília/Campinas – pobyt na univerzite UNICAMP cez program Erasmus+, terénne exkurzie a návšteva geologických múzeí v štátoch Sao Paulo a Rio de Janeiro
 • Rusko/Novokuzneck – pobyt v rámci programu Erasmus+, terénne exkurzie v okolí mesta Novokuzneck a v oblasti Altaj

 

Tel: 055 602 2937 E-mail: zdenka.babicova@tuke.sk

hosť. prof. Ing. Peter Bláha PhD.

Profesná história:
V roku 1982 ukončil Technickú univerzitu v Košiciach, na Baníckej fakulte, študijný odbor Banský inžinier, program Banská geológia a geologický prieskum. Do roku 1993 pracoval ako pedagóg na Katedre geológie a mineralógie na Baníckej fakulte. V roku 1992 bol menovaný docentom v odbore Geoprieskum – Geologické inžinierstvo na Technickej univerzite, Baníckej fakulte, pričom v období rokov 1991 až 1993 pôsobil ako prodekan Baníckej fakulty.

Študijné pobyty:

 • TU Clausthal (Nemecko) zameraný na matematickú geológiu
 • Université de Lausanne (Švajčiarsko) zameraný na geoštatistiku


Výskumná aktivita:

 • Geoštatistika a matematické modelovanie ložísk
 • Vyhodnocovanie a klasifikácia zásob nerastných surovín
  Optimalizácia a plánovanie lomov


Odborné zameranie:

 • Od roku 1993 pôsobí vo firme Holcim (Švajčiarsko) ako vedúci skupiny Vyhodnocovania zásob a plánovania lomov.


Pedagogická činnosť:

 • Všeobecná geológia
 • Petrografia
 • Geologický prieskum
  Matematická geológia


Tel: 0041 79 346 6203 E-mail: Petr.Blaha@holcim.com

Mgr. Vladimír Budinský PhD.

Profesná história:
V roku 2006 ukončil Prírodovedeckú fakultu Univerzity Karlovy, študijný odbor Aplikovaná geológia, program Užitá geofyzika. V rokoch 2006 až 2016 pracoval ako geofyzik vo firme G IMPULS Praha. Teraz pôsobí ako odborný asistent v špecializácii na geofyziku.

Výskumná aktivita:

 • Seizmický výskum so zameraním na plytkú reflexnú seizmiku


Pedagogická činnosť:

 • Užitá geofyzika
 • Geofyzika v geotechnike


Tel: 055 602 2242 E-mail: vladimir.budinsky@tuke.sk

RNDr. Jaroslav Buša PhD.

Profesná história:
V roku 2019 ukončil doktorandské štúdium na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave v odbore inžinierska geológia. Počas doktorandského štúdia sa zúčastnil zahraničnej mobility na University of Iceland, Reykjavik v rámci projektu Partnership against geohazards – PARAGEO so zameraním na výskum geohazardov a získal 3 granty Univerzity Komenského č. UK/342/2016, č. UK/133/2018 a č. UK/206/2019. Od novembra 2019 pracuje ako projektant – geológ v spoločnosti Geoconsult s.r.o so sídlom v Bratislave. Od septembra 2020 pôsobí na Ústave geovied ako odborný asistent.

Výskumná aktivita:

Výskum geohazardov pomocou metód diaľkového prieskumu Zeme

Odborné zameranie:
Zameranie na oblasť inžinierskej geológie, geotechniky a hydrogeológie,

Pedagogická činnosť:

 • Geológia pre stavebnú fakultu
 • Inžinierska geológia
 • Hydrogeológia


Tel: 055 602 3130 E-mail: jaroslav.busa@tuke.sk

Ing. Diana Dirnerová PhD.

Profesná história:
V roku 2007 ukončila Technickú univerzitu, na fakulte BERG, študijný odbor Geoprieskum, program Geologické inžinierstvo. Odvtedy pôsobila ako interná doktorandka v odbore Banská geológia a geologický prieskum v špecializácii na sedimentológiu a sekvenčnú stratigrafiu. Doktorandské štúdium ukončila v roku 2010. V súčasnosti pôsobí ako odborná asistentka, pedagóg.

Výskumná aktivita:

 • Sedimentologický a sekvenčno-stratigrafický výskum klastických sedimentov
 • TL/OSL datovanie kvartérnych sedimentárnych hornín


Pedagogická činnosť:

 • Mineralógia
 • Mineralógia a petrografia
 • Technická (priemyselná) mineralógia
 • Geomorfológia
 • Aplikovaná pedológia
 • Sekvenčná stratigrafia
 • Interpretácia karotážnych meraní
 • Geológia kvartéru
 • Geológia a regionálny rozvoj


Tel: 055 602 2891 E-mail: diana.dirnerova@tuke.sk

Ing. Igor Ďuriška PhD.

Profesná história:
V roku 2013 ukončil Technickú univerzitu, na fakulte BERG v študijnom programe Geologické inžinierstvo. V rokoch 2014 – 2017 pôsobil na ústave Geovied ako doktorand v študijnom programe Banská geológia a geologický prieskum s témou dizertačnej práce Analýza deltových systémov vo vybraných terciérnych sedimentoch Západných Karpát. V súčasnosti pôsobí na ústave Geovied ako odborný asistent so zameraním na inžiniersku geológiu.

Študijné pobyty:

 • 2015/03 účasť na mesačnom študijnom pobyte na Ľubľanskej univerzite (Slovinsko), Naravoslovnotehniška fakulteta, Oddelek za geologijo. Získané skúsenosti v oblasti štruktúrnej geológie a sedimentológie
 • 2015/09 aktívna účasť na terénnom kurze zameriavajúcom sa štruktúrnu geológiu a vplyv tektoniky na sedimentáciu v španielskej časti Pyrenejí a Ainsa bazénu pod vedením francúzskych lektorov z Université Toulouse III – Paul Sabatier
 • 2015/09 aktívna účasť na terénnom kurze zameriavajúcom sa na sedimentológiu, faciálnu analýzu deltových depozičných systémov a sekvenčnú stratigrafiu v oblasti Tremp-Graus bazénu pod vedením francúzskych lektorov z Université Toulouse III
 • 2016/08-2016/11 – študijný pobyt na univerzite UNICAMP (Campinas, Brazília) cez program Erasmus + zameraný na sedimentológiu (terénne exkurzie, prednášky, cvičenia)


Výskumná aktivita:

 • Štruktúrno-tektonická stavba horninového masívu v oblasti tunela Višňové a jej vplyv na geomechanické vlastnosti hornín v oblasti tunela
 • Inžinierskogeologický prieskum v oblasti riek: Hornád, Poprad, Cirocha
 • Analýza deltových systémov vo vybraných terciérnych sedimentoch Západných Karpát
 • Analýza stretavského súvrstvia vo vybraných častiach východoslovenskej neogénnej panvy
 • Neotektonický vývoj Moldavskej depresie
 • Možnosti výskytu žiaruvzdorných ílov na Slovensku


Pedagogická činnosť:

 • Metodika a projektovanie geologicko-prieskumných prác
 • Modelovacie prostriedky v geologickom prieskume
 • Geológia
 • Inžinierska geológia
 • Zem a zemské zdroje
 • Bloková terénna výučba: geologické mapovanie,
 • Hydrogeológia
 • Legislatíva a metódy geologicko-prieskumných prác
 • Metódy hydrogeologického a inžiniersko – geologického prieskumu
 • Ložiská nerastných surovín
 • Ložisková geológia


Tel: 055 602 3133 E-mail: igor.duriska@tuke.sk

Ing. Roman Farkašovský PhD.

Profesná história:
V roku 1995 ukončil Technickú univerzitu, na fakulte BERG, študijný odbor Geoprieskum, program Geologické inžinierstvo. Od roku 1998 pôsobí ako odborný asistent, pedagóg. Doktorandské štúdium zavŕšil roku 2006.

Výskumná aktivita:

 • Zameranie výskumov najmä na mikrotektoniku a štruktúrnu stavbu strižných zón


Pedagogická činnosť:

 • Petrografia (pozri štud. programy)
 • Petrografia a mineralógia (pozri štud. programy)
 • Mikroskopické určovanie hornín
 • Všeobecná geológia
 • Ochrana prírody, krajiny a regionálny rozvoj
 • Bloková terénna výučba: petrografia, regionálna geológia, ochrana prírody a krajiny
 • Geológia a geomorfológia
 • Aplikovaná štruktúrna geológia


Tel: 055 602 3132 E-mail: roman.farkasovsky@tuke.sk

Mgr. Sebastián Hreus PhD.

Profesná história:
V roku 2016 ukončil magisterské štúdium na Masarykovej univerzite v Brne, odbor geológia. V rokoch 2014-2022 pôsobil v spoločnosti Colas CZ, a.s. v oblasti ťažby, spracovania a posudzovania kvality kameniva. V rokoch 2016-2018 absolvoval rekvalifikačné štúdium banského inžinerstva na Technickej univerzite v Ostrave. V roku 2022 ukončil doktorandské štúdium na Masarykovej univerzite, v odbore Geológia so špecializáciou na mineralógiu, petrológiu a ložiskovú geológiu. V súčasnosti pôsobí na Ústave geovied ako odborný asistent a pedagóg.

Výskumná aktivita:

 • mineralógia granitoidných hornín so špecializáciou na pegmatity, topografická mineralógia
 • ložiská vzácnoprvkových granitov, metasomatity (predovšetkým greiseny), ložiská kritických surovín
 • ložiská drveného kameniva
 • horninové múčky (predovšetkým bazické silikátové) a možnosti ich využitia v poľnohospodárstve a stavebníctve

 

Tel: 055 602 3137 E-mail: sebastian.hreus@tuke.sk

prof. Ing. Stanislav Jacko PhD.

Profesná história:
Je absolventom študijného programu Geologické inžinierstvo Technickej univerzity v Košiciach. Pôsobil 10 rokov na Štátnom geologickom ústave Dionýza Štúra v Bratislave v pozícií vedecko – výskumného pracovníka. V roku 2002 ukončil doktorandské štúdium v odbore Banská geológia a geologický prieskum na Technickej univerzite v Košiciach a v uvedenom roku nastupuje na pozíciu odborného asistenta na Fakulte BERG, kde v roku 2007 habilitoval v odbore Banská geológia a geologický prieskum. V rokoch 2006 až 2014 bol členom akademického senátu F BERG. Odborné skúsenosti zúročil v pozícií generálneho riaditeľa Sekcie geológie a prírodných zdrojov Ministerstva životného prostredia SR, kde pôsobil v rokoch 2009/2010. Od roku 2014 pôsobí ako riaditeľ Ústavu geovied na fakulte BERG.
Profesionálna angažovanosť zameraná na rozvoj odboru je spojená so snahou významnejších zmien na úrovni stredných škôl, kde ako člen geologickej rady, poradného orgánu Ministra životného prostredia SR, predseda Asociácie geológov Slovenska, člen viacerých komisií na FBERG sú vyvíjané aktivity v spolupráci s Univerzitou Komenského na zmenu koncepcie výuky a rozvoja základných geologických vied. Skúsenosti vychádzajú z poznania, ktoré získal v rámci viacerých zahraničných ciest aj cez programy ERASMUS, ERASMUS+. Absolvoval študijné pobyty v: USA, Brazília, Island, Nemecko, Česká republika, Poľsko, Blízky východ

Výskumná aktivita:

 • Aplikácia geologických a geofyzikálnych metód pre optimalizáciu prieskumných a ťažobných nákladov uhľovodíkových ložísk vo východoslovenskom flyši.
 • Neotektonické štruktúry východného okraja interníd Západných Karpát.
 • MineTalc
 • Visegrad Raw Materials Ambassadors at Schools
 • Vyhľadanie zdroja geotermálnej energie v prieskumnom území Čižatice
 • Výskum a expertízne posúdenie ložiska perlitu Lehôtka pod Brehmi.
 • Výskum distribúcie ložísk živca, kaolínu a keramických ílov v Rumunsku a priľahlých oblastiach
 • Regionálne geologické mapovanie Humenských a Vihorlatských vrchov v mierke 1:50 000
 • Súbor máp geologických faktorov životného prostredia, región Vranov – Strážske – Humenné v mierke 1:50 000


Odborné zameranie:

 • Zameranie do oblasti štruktúrnej geológie a regionálnej geológie a 3D modelovanie hlbinnej stavby Zeme.


Pedagogická činnosť:

 • Aplikovaná štruktúrna geológia
 • Regionálna geológia
 • Bloková terénna výučba: Geologické mapovanie
 • Vplyv ťažby NS na regionálny rozvoj
 • Neotektonické procesy
 • Bloková výučba – Ďiaľkový prieskum Zeme
 • Zem a zemské zdroje
 • Tektonika sedimentárnych bazénov


Tel: 055 602 3135 E-mail: stanislav.jacko@tuke.sk

prof. Ing. Juraj Janočko CSc., Dr.scient

Profesná história:
V roku 1982 ukončil banícku fakultu Technickej univerzity v Košiciach, štúdijný odbor Banská geológia a geologický prieskum. Do roku 1993 pracoval v Štátnom geologickom ústave D.Štúra (ŠGÚDŠ) v Košiciach v odbore regionálnej geológie. V rokoch 1993 – 1996 pôsobil na Univerzite v Tromso (Nórsko) a po návrate do roku 2002 znovu v ŠGÚDŠ. Od roku 2002 pôsobí ako pedagóg na Technickej univerzite v Košiciach, fakulte BERG. V januári 2008 bol vymenovaný za vysokoškolského profesora v odbore Banská geológia a geologický prieskum. Od roku 2008 je hosťujúcim profesorom na School for Renewable Energy Sciences, Akureyri, Island.
Absolvoval množstvo študijných a výskumných pobytov spojených s problematikou sedimentológie, naftovej geológie a geotermálnych zdrojov, napr. v USA, Španielsku, na Novom Zélande, Írsku, Francúzsku, Islande a Strednom východe

Výskumná aktivita:

 • OPVaV-2008/2.2/01-SORO Nové detekčné metódy a technológie pre získavanie nekonvečných energetických zdrojov Zeme. Zodpovedný riešiteľ.
 • OPVaV-2008/2.2/01-SORO Centrum výskumu kombinovaných obnoviteľných zdrojov energií. Garant pre aktivitu „Geotermálne zdroje energie“.


Odborné zameranie:

 • Zameranie na sedimentológiu a kvartérnu geológiu. Konzultácie v oblasti vyhľadávania uhľovodíkových pascí, podzemných zásobníkov plynu a geotermálnych zdrojov energie.


Pedagogická činnosť:

 • Garant študijného programu: Geologické inžinierstvo
 • Garant a školiteľ v študijnom odbore: 5.2.35 (21-21-9) Banská geológia a geologický prieskum
 • Sedimentológia
 • Geologické mapovanie
 • Geológia sveta
 • Interpretácia 2D a 3D seizmiky
 • Bloková terénna výučba: Geologické mapovanie


Tel: 055 602 3136 E-mail: juraj.janocko@tuke.sk

doc. Mgr. Julián Kondela PhD.

Profesná história:
V roku 1995 ukončil Prírodovedeckú fakultu, Univerzitu Komenského v Bratislave, študijný odbor Základná ložisková geológia. Rok pôsobil v Geologickej službe SR a od roku 1997 ako interný doktorand na Technickej Univerzite, fakulte BERG. Od roku 1998 pracuje ako pedagóg. V roku 2003 ukončil doktorandské štúdium v odbore Banská geológia a geologický prieskum. V roku 2016 sa stal docentom vo vednom odbore Banská geológia a geologický prieskum, na TU v Košiciach, kde súčasnosti pôsobí ako pedagóg.

Výskumná aktivita:

 • Projekt INTERREG – ložisková geológia v Telkibanya, Maďarsko (2004-2005)
 • Mapovanie a geologická stavba magnezitového ložiska v Jelšave


Odborné zameranie:

 • Zameranie do banskej a ložiskovej geológie. Zakladateľ a organizátor Medzinárodnej konferencie doktorandov a mladých vedcov.


Pedagogická činnosť:

 • Banská geológia a geologický prieskum
 • Ložiská nerastných surovín
 • Topografia ložísk nerastných surovín
 • Banská geológia a výpočet zásob
 • Ložisková geológia
 • Bloková terénna výučba: Banské mapovanie


Tel: 055 602 3139 E-mail: julian.kondela@tuke.sk

prof. RNDr. Blažej Pandula Phd.

Profesná história:
V roku 1978 ukončil prírodovedecká fakulta UPJŠ v Košiciach, odbor Jadrová fyzika vysokých energii. V roku 1981 sa stal doktorom prírodných vied na Matematickofyzikálnej fakulte UK Bratislava. V rokoch 1980 – 1999 absolvoval rôzne štúdiá a pobyty: v odbore Aplikovaná geofyzika na Geologorazvedočnom inštitute v Moskve, štúdium výpočtovej techniky na ÚVT TU v Košiciach, štúdium vysokoškolskej pedagogiky podľa europských štandardov na KIP TU v Košiciach, odborné stáže na Geofyzikálnom ústave ČSAV v Prahe, v Moskovskom gornom inštitute, v Leningradskom gornom inštitute, v Inštitute gornictva otkryvkovego AGH v Krakove, ústave geoniky ČSAV v Prahe a Ostrave. V roku 2004 sa stal docentom v odbore Dobývanie ložísk nerastov a geotechniky, na TU v Košiciach a od roku 2016 je profesorom vo vednom odbore Baníctvo. Priebežne pôsobí ako pedagóg.

Výskumná aktivita:

 • Výskum geotechnických a technologických faktorov v razení, tunelárstve a baníctve
 • Výskum banských priestorov pre potreby odpadového hospodárstva
 • Výskum procesu zatápania rudných baní a zisťovanie vplyvov zatápania na životné prostredie
 • Fuzzy logic a frekvenčná analýza v inverznej kontinuálnej metóde
 • Metodológia seizmiky trhacích prác
 • Výskum geologických podmienok vybraných časti ložiska pre podzemné splyňovanie uhlia Hornej Nitry
 • Nové detekčné metódy a technológie vyhľadávania energetických zdrojov Zeme
 • Výskum a hodnotenie účinkov technickej seizmicity na stavby, infraštruktúru a životné prostredie
 • Využitie teórie metrických priestorov v riešení problémov geotechniky a inžinierskej seizmiky


Odborné zameranie:

 • Aplikovaná geofyzika. Hygiena a bezpečnosť práce.
 • Školiteľ v predmetu: Dobývanie ložísk.
 • Predseda Výboru Základnej organizácie odborového zväzu PSaV na fakulte BERG.
 • Predseda Rady Základných organizácií PSaV na TU v Košiciach
 • Člen Rady OZ PSaV na Slovensku a člen predsedníctva OZ PSaV na Slovensku.


Pedagogická činnosť:

 • Užitá geofyzika
 • Geofyzika v geotechnike
 • Pracovné prostredie
 • Hygiena a bezpečnosť práce
 • Geofyzikálne metódy prieskumu
 • Angličtina v záchranárskej, požiarnej a bezpečnostnej technike


Tel: 055 602 2951 E-mail: blazej.pandula@tuke.sk

Ing. Tatiana Taraseková

Profesná história:
V roku 2005 ukončené vzdelanie I. stupňa na Technická univerzita v Košiciach, Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií, odbor: Informatizácia firemných a verejno – správnych činností, v roku 2008 – ukončené vysokoškolské vzdelanie II.stupňa – Technická univerzita v Košiciach, Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií, odbor: Manažérstvo zemských zdrojov. Do roku 2014 pracovala v samospráve v obci Slanec – samostatný odborný pracovník – správa daní a poplatkov, matrika. Od 9/2015 – pracuje na Technickej univerzite v Košiciach na fakulte BERG – Ústav geovied ako sekretárka a hospodárka.

Tel: 055 602 2647 E-mail: tatiana.tarasekova@tuke.sk

Ing. Alexander Dean Thiessen

Profesná história:
V roku 2021 ukončil štúdium na Technickej univerzite, na Fakulte BERG, študijný program Geologické inžinierstvo s témou diplomovej práce Petrografické zloženie vrchnoeocénnych zlepencov Tokárne a jeho aplikácia pre interpretáciu depozičného prostredia.
Teraz pôsobí ako interný doktorand v študijnom programe Banská geológia a geologický prieskum, kde sa špecializuje vo výskume strižných zón vo vzťahu k mineralizačným procesom.

Tel: 055 602 2242 E-mail: alexander.dean.thiessen@tuke.sk

doc. Ing. Ladislav Tometz PhD.

Profesná história:
V roku 1980 ukončil Technickú univerzitu, Banícku fakultu (BERG), v odbore Banská geológia, program Dobývanie ložísk. Do roku 1987 pracoval ako hydrogeológ v Inžinierskogeologickom a hydrogeologický prieskume v Košiciach (IGHP Žilina). Ďalej potom do roku 1991 v Pôdohospodárskom projektovom ústave Bratislava (pracovisko Košice). Do roku 1995 v Hydro-eko-prieskume Spišská Nová Ves ako odborný geológ pre inžiniersku geológiu, hydrogeológiu a geologický prieskum životného prostredia. Od vtedy až doposiaľ na Technickej univerzite, fakulte BERG, ako odborný asistent, pedagóg. Doktorandské štúdium zavŕšil v roku 2000 a pedagogickú hodnosť docent získal v roku 2008.

Výskumná aktivita:

 • Generálna štúdia prepravy nebezpečných látok po železniciach Slovenskej republiky
 • Jur nad Hronom – havária ropovodu, hydrogeologický prieskum
 • Štúdia environmetálnych vplyvov zatápania bane v Rudňanoch
 • Inžinierskogeologická mapa – Svidník
 • Prieskum havarijného zosuvu v Nižnej Myšli a jeho sanácia
 • Využitie podzemných vôd pre energetické účely
 • Posudzovanie vplyvov výstavby diaľnic na životné prostredie (pôdu a podzemnú vodu)
 • Štúdie využiteľnosti podzemných vôd pre zásobovanie obyvateľstva pitnou vodou
 • Záchrana Národnej prírodnej pamiatky herliansky gejzír


Odborné zameranie:

 • Skúmanie zraniteľnosti horninového prostredia a podzemných vôd.
 • Geologický prieskum životného prostredia so zameraním sa na hodnotenie vplyvu environmentálnych záťaží.
 • Inžinierska geológia.


Pedagogická činnosť:

 • Geologické aspekty regionálneho rozvoja
 • Geologický prieskum životného prostredia
 • Geomorfológia
 • Hydrogeológia
 • Hydrogeológia a balneológia
 • Inžinierska geológia
 • Legislatíva geologických a metódy prieskumných prác
 • Metódy prieskumu environmentálnych záťaží


Tel: 055 602 3134 E-mail: ladislav.tometz@tuke.sk