Ústav geovied

O štúdiu v zahraničí:

CEEPUS (Central European Exchange Programme for University Studies)
ECTS (European Credit Transfer System – Európsky systém transferu kreditov)

ERASMUS+

Naši študenti majú možnosť absolvovať krátkodobé aj celoročné pobyty na zahraničných univerzitách v rade európskych krajín.

CEEPUS (Central European Exchange Programme for University Studies) je výmenný program pre doktorandov, študentov i pedagógov univerzít strednej Európy. Napomáha individuálnemu profilovaniu našich študentov a získaniu širších poznatkov pod dohľadom prof. zvolenej zahraničnej univerzity. Program prispieva k riešeniu tém prác diplomantov i doktorandov aj k prehľadu o možnostiach ďalšieho výskumu. Podporuje štipendijné pobyty, exkurzie, intenzívne kurzy aj udeľovanie spoločných PhD. diplomov.
Náš ústav participuje na tejto forme vzdelávania v rámci geovednej vetvy – siete CEEPUS-u (RS-0038). Táto sieť sa zameriava na regionálne príbuzné študované témy. Zahŕňajú dve hlavné oblasti vedeckých výskumov: a) základný geologický výskum a b) aplikované geovedy.
a) Základný geologický výskum sa vzťahuje na nasledujúce hlavné smery:
• Geológia, mineralógia, petrografia a ložiská nerastných surovín v terénoch Alpínsko-Karpatského a Balkánsko-Dinaridného orogénu;
• Stratigrafia a sedimentológia bazénov patriacich k sústave pohorí východných Alpíd, Karpatského oblúka a Dinaríd, vrátane ich vzťahu k orogénnym procesom;
• Paleogeografická a tektonická rekonštrukcia Alpínsko-Karpatského-Dinaridného terénu / priestoru.
b) Aplikované geovedy zahŕňajú štúdium prírodných nerastných surovín, priemyselných minerálov, umelých minerálnych produktov a tiež objektov interdisciplinárnych odborov, ako sú environmentálna geológia, aplikovaná mineralógia, gemológia, stavebné a dekoračné horniny, geofyzika, archeometria…
Štipendiá pre pobyty poskytuje národná kancelária cieľového štátu (NCO) prostredníctvom prijímajúcej univerzity alebo fakulty. 

Podrobnejšie informácie, ako aj zoznam zapojených univerzít do programu CEEPUS si môžete prečítať TU alebo na webovej stránke CEEPUS – Hlavná stránka (saia.sk)

ECTS (European Credit Transfer System – Európsky systém transferu kreditov) vzájomne prepája európske VŠ a podporuje prehľad o obsahu ich vzdelávania i hodnotenia výsledkov štúdia. Spoločne akceptované ukazovatele – kredity dovoľujú uznávať študijné výsledky získané na inej univerzite /VŠ v zahraničí. ECTS kredity sú čísla (1-10), priradené jednotlivým predmetom a vyjadrujú množstvo práce, ktoré si vyžaduje každý predmet vo vzťahu k celkovej štúdijnej záťaži, potrebnej na absolvovanie všetkých predmetov za jeden akademický rok na danej univerzite alebo VŠ. Zahrňajú prednášky, cvičenia, semináre, individuálne štúdium (v knižnici, doma…) a tiež skúšky, či iné hodnotenie. ECTS kredit je teda relatívna hodnota, kde celoročnému štúdiu je priradených 60 kreditov, t.j. na jeden semester pripadá 30 kreditov. Kredit sa prideľuje len ak bol predmet plne absolvovaný a všetky podmienky jeho absolvovania boli splnené.

ERASMUS+ je program Euróspskej únie, ktorý slúži ako výmenný program pre študentov a zamestnancov vysokých škôl. Samotný názov je skratkou pre European Region Action Scheme for the Mobility of Uiversity Students a taktiež menom renesančného mysliteľa Erasma Rotterdamského, ktorý s túžbou po vedomostiach a poznaní precestoval Európu a vyzdvihoval prínosy spoznávania iných kultúr.
Aktivity programu ERASMUS+ sú určené pre:
• vysokoškolských študentov so záujmom študovať a vykonávať prax v zahraničí,
• vysokoškolských pedagógov, ktorí majú záujem vyučovať v zahraničí,
• vysokoškolských pracovníkov, ktorí majú záujem o vzdelávanie v zahraničí a následnú aplikáciu nových poznatkov a skúseností v domovskom pracovisku.
Programu ERASMUS+ sa môžu zúčastniť nasledovné krajiny, ktoré sa rozdeľujú do dvoch skupín.
• Programové krajiny:
o členské štáty EÚ – 28 krajín
o členské štáty Európskeho hospodárskeho priestoru (Nórsko, Island, Lichtenštajnsko)
o Turecko, Macedónsko (FYROM)
• Partnerské krajiny:
o mobility do a z partnerských krajín (mimo EÚ, EHP, Turecka a Macedónska)

V prípade záujmu zúčastniť sa Erasmus+ mobility, stačí zareagovať na zverejnenú výzvu zaslaním prihlášky fakultnému Erasmus+ koordinátorovi.
Zverejnené výzvy a všetky potrebné informácie sa dozviete na stránke https://erasmus.tuke.sk/.