Ing. Stanislav Szabó - odborník v ložiskovej a inžinierskej geológii

Po inžinierskom štúdiu na Ústave geovied nastúpil do spoločnosti Ludovika Energy ( dcérska spoločnosť European Uranium Resources), kde pôsobil ako hlavný ložiskový geológ na U-Mo ložisku Košice I – Kurišková. V rámci pôsobenia v spoločnosti pracoval aj pri vyhľadávaní a prieskume ložiskových akumulácii U, Mo, Cu rúd v prieskumnom území Spišská Teplica a U, Mo, Cu, Fe, Pb, Au, Ag rúd v prieskumnom území Víťaz. Taktiež pracoval aj pri prieskume uránových ložísk Hotagén vo Švédsku. Od roku 2014 je jeho odborná činnosť zameraná na inžiniersku geológiu a geotechniku. Vykonával geologický dozor (GTM) pri výstavbe tunelov Poľana, Žilina, Ovčiarsko, Prešov, a taktiež bol riešiteľom podrobného prieskumu pre tunel Soroška. Okrem tunelovej výstavby pracoval aj pri prieskumoch rýchlostných ciest ako aj monitoringu svahových deformácii. V súčasnosti pôsobí v Poľsku ako hlavný geológ pri výstavbe tunelov TD1 a TD2 na rýchlostnej ceste S1.