Témy bakalárskych prác pre 2. a 3. ročník študijného programu Geológia a regionálny rozvoj nájdete TU.

HISTÓRIA ZAĽADNENIA TATIER
Vedúci bakalárskej práce: prof. Ing. Juraj Janočko PhD.
Cieľ: Na základe údajov z literatúry rekonštruovať jednotlivé fázy zaľadnenia Tatier. Práca bude
doplnená terénou fotodokumentáciou autora.
SPRACOVANIE VÝSLEDKOV GEOTERMÁLNEHO VRTU GTC-1 ČIŽATICE
Vedúci bakalárskej práce: doc. Ing. Stanislav Jacko, PhD.
NÁVRH VYUŽITIA GEOTERMÁNEHO VRTU GTC-1 ČIŽATICE
Vedúci bakalárskej práce: doc. Ing. Stanislav Jacko, PhD.
MOŽNOSŤ VYUŽITIA PODZEMNÝCH VÔD PRE ZÁSOBOVANIE OBYVATEĽSTVA PITNOU VODOU V
OKRESE SNINA
Vedúci bakalárskej práce: doc. Ing. Ladislav Tometz, PhD.
GEOLOGICKÁ STAVBA LOMU MAGLOVEC A VYUŽÍVANIE STAVEBNÉHO KAMEŇA NA SLOVENSKU.
Vedúci bakalárskej práce: doc. Mgr. Julián Kondela PhD.
GEOLOGICKÁ STAVBA VÁPENCOVÉHO LOMU GOMBASEK (ALEBO VČELÁRE) A VYUŽITIE VÁPENCA
NA SLOVENSKU.
Vedúci bakalárskej práce: doc. Mgr. Julián Kondela PhD.
URANOVÁ MINERALIZÁCIA V SGR A JEJ MOŽNOSTI VÝSKYTU A VYUŽITIA NA SLOVENSKU
Vedúci bakalárskej práce: doc. Mgr. Julián Kondela PhD.
GEOLOGICKÁ STAVBA LOŽISKA JELŠAVA V SGR A VYUŽITIE MAGNEZITOV
Vedúci bakalárskej práce: doc. Mgr. Julián Kondela PhD.
GEOLOGICKÁ STAVBA LOŽISKA GEMERSKÁ POLOMA A VYUŽITIE MASTENCA
Vedúci bakalárskej práce: doc. Mgr. Julián Kondela PhD.
ANALÝZA HRÚBOK KVARTÉRNYCH SEDIMENTOV V OBLASTI RIEČNEJ NIVY SLANEJ
Vedúci bakalárskej práce: Ing. Igor Ďuriška PhD.
MONITOROVANIE VULKANICKEJ ČINNOSTI NA OSTROVE LA PALMA POMOCOU PROJEKTU
COPERNICUS
Vedúci bakalárskej práce: Mgr. Jaroslav Buša PhD.
Cieľ: Aktívny vulkanizmus je jedným z možných geohazardov, ktorý je možné študovať aj projektom
COPECNICUS od Európskej vesmírnej agentúry – ESA. V rámci projektu sú voľne dostupné satelitné
snímky od roku 2015 po súčasnosť. Ich využitie na vedecké účely predstavuje veľký prínos v skúmaní
geohazardov.
GEOTECHNICKÝ MONITORING PRI VÝSTAVBE RÝCHLOSTNEJ CESTY R3 TVRDOŠÍN – NIŽNÁ
Vedúci bakalárskej práce: Mgr. Jaroslav Buša PhD.
Cieľ: Oboznámenie sa s regionálnou geológiou, líniovými stavbami, geotechnickým monitoringom
stavby počas výstavby, spracovaním a následným vyhodnotením údajov zo samotného monitoringu.