Ústav geovied

Doktorandské štúdium

Banská geológia a geologický prieskum

Charakteristika študijného programu

Študijný program III. stupňa študijného odboru Banská geológia a geologický prieskum je zameraný na zvládnutie vedeckých metód geologického výskumu a prieskumu v oblasti ložiskovej geológie (vyhľadávanie ložísk nerastných surovín, vyhodnocovanie ich potenciálu, ekonomicky i environmentálne efektívna exploatácia ložísk nerastných surovín, včítane ložísk uhľovodíkov – ropy a plynu), hydrogeológie, inžinierskej a environmentálnej geológie. Táto problematika zahŕňa široké spektrum tém doktorandských prác, napr. z oblasti sedimentológie, štruktúrnej geológie, interpretácie seizmických metód, geoštatistiky, mineralógie, kvartérnej geológie, viacerých oblastí hydrogeológie, inžinierskej geológie a environmentálnej geológie. K riešeniu týchto problematík ponúka Ústav geovied špičkové prístrojové a softvérové vybavenia.

Vymedzenie odborného profilu absolventa

Absolventi III. stupňa študijného odboru Banská geológia a geologický prieskum ovládajú vedecké metódy geologického výskumu a prieskumu v oblasti vyhľadávania, vyhodnocovania a ťažby nerastných surovín. Ovládajú a vedia aplikovať v praxi aj najnovšie trendy výskumu v širokej oblasti inžinierskej geológie, hydrogeológie, environmentálnej geológie s cieľom udržateľného rozvoja životného prostredia.

Získaním špeciálnych poznatkov z geodynamiky, štruktúrnej geológie, tektogenézy, sedimentológie, geoštatistiky a modelovania ložísk nerastných surovín i potenciálnych rizík geotechnických zásahov do krajiny, budú schopní navrhovať riešenia, koncipovať alternatívne prístupy k riešeniam problémov, exaktne prehodnotiť odborno – ekonomický potenciál variantných prístupov a zdôvodniť optimálnu alternatívu.

Uplatnenie absolventa

Geologický výskum, prieskum a ťažba nerastných surovín, ako aj kvalita životného prostredia sú neodmysliteľnou súčasťou rozvoja každej spoločnosti. Racionálna ťažba významne ovplyvňuje nielen ekonomický rozvoj, ale aj environmentálnu rovnováhu našej planéty. Náplň študijného programu Banská geológia a geologický prieskum synergicky prepája finálne úsilie geovedných odborov vyhľadávať, oceňovať a efektívne využívať nerastné suroviny, ako aj aktívne pôsobiť pri ochrane a hodnotení v abiotickej oblasti životného prostredia.

PhD absolventi predkladaného študijného programu majú nezastupiteľné uplatnenie na geovedných katedrách univerzít, vo výskumných, projekčných a realizačných inštitúciách zaoberajúcich sa vyhľadavaním, prognózovaním a racionálnym využívaním všetkých druhov nerastných surovín a geovedným riešením stabilitných pomerov podzemných geotechnických a tunelových stavieb. Budú môcť kvalifikovane participovať pri rozhodovacích procesoch v otázkach efektívneho využívania zemských zdrojov a integrovanej ochrany životného prostredia na všetkých úrovniach štátnej a verejnej správy. Absolventi sa tiež uplatnia v oblastiach zaoberajúcich sa geoenvironmentálnymi disciplínami tak na výskumnej, ako aj aplikačnej úrovni.

Obsah študijného programu

Štúdium v študijnom programe sa uskutočňuje podľa individuálneho študijného plánu pod vedením školiteľa. Štúdium pozostáva zo študijnej a vedeckej časti. Štúdijná časť zahŕňa absolvovanie skúšky z piatich vybraných predmetov zo súboru predmetov schválených Odborovou komisiou, ktoré sa týkajú témy doktorandskej práce. Skúšky z týchto predmetov sa robia komisionálne, pričom dva predmety sú bezkreditové a tri predmety spoločne s písomnou prácou sú hodnotené kreditmi. Skúška troch spomínaných predmetov a písomnej práce sú štátnou skúškou.

Skúšobné predmety pre tento stupeň štúdia boli volené na základe súčasnej požiadavky a trendu v oblasti banskej geológie a geologického prieskumu. Zoznam predmetov vychádza zo skutočnosti, že samotná oblasť banskej geológie a geologického prieskumu predstavuje komplexnú vedu využívajúcu poznatky z viacerých geovedných disciplín, ktoré tvoria jednotlivé predmety štúdijného programu. Navyše, do zoznamu predmetov boli zaradené aj predmety „Regionálna geológia“ a „Geológia sveta“ s cieľom uľahčenia uplatnenia sa absolventov nielen doma, ale aj v zahraničí.

Stručná charakteristika programu

Stupeň vysokoškolského vzdelania: III. (doktorandské štúdium)
Názov študijného programu: Geológia a geologický prieskum
Názov štúdijného odboru: 5.2.35. Banská geológia a geologický prieskum
Udeľovaný akademický titul: Philosophiae Doctor (PhD.)
Forma štúdia: denná a externá
Dĺžka štúdia: 3 roky – denná, 5 rokov – externá
Pracovisko poskytujúce a garantujúce študijný program: Ústav geovied, Fakulta BERG, Technická univerzita v Košiciach
Garant štúdijného programu: prof. Ing. Juraj Janočko, CSc., Dr.scient.