Ústav geovied

Bakalárske štúdium

Ústav geovied ponúka v bakalárskom stupni študijný program Geológia a regionálny rozvoj.

Geológia a regionálny rozvoj

Charakteristika študijného programu

Akreditovaný študijný program Geológia a regionálny rozvoj je zostavený tak, aby absolvent štúdia svoje vedomosti využil pri práci, ktorá bude zameraná na ochranu a tvorbu životného prostredia, pri realizácií geologických podkladov a projektov, ktoré súvisia s výskumom geologickej stavby Zeme, jej modelovaním a následným využitím. Ako jediní na Slovensku budú absolventi navrhovať, projektovať a riešiť otázky, vzťahy regionálneho rozvoja z pohľadu geologických faktorov, ktoré doposiaľ boli v ústraní celospoločenského záujmu.

Študijný program zabezpečuje získanie manažérskych i praktických schopností a zručností pri navrhovaní a použití metód banského a geologického prieskumu a samostatnom spracovaní výsledkov a organizačného zabezpečenia technického riešenia bansko – geologických a geologicko – prieskumných prác.

Charakter študijného programu je koncipovaný tak, aby absolvent zvládol aktívne pôsobiť pri aplikácii nových metód a systémov v oblasti banskej geológie a geologického prieskumu a udržiavať kontakt s technologickým a legislatívnym vývojom v oblasti svojho pôsobenia a pokračovať vo vlastnom profesionálnom vývoji. Po ukončení tohto bakalárskeho študijného programu je možné pokračovať v štúdiu v inžinierskom akreditovanom študijnom programe Geologické inžinierstvo.

Terénne vyučovanie a exkurzie

Študenti študijného programu Geológia a regionálny rozvoj absolvujú viackrát v roku štúdium v teréne v podobe terénnych cvičení po Slovensku. Cvičenia sú súčasťou vyučovania. Ústav zároveň organizuje výlety a exkurzie, ktoré nie sú súčasťou vyučovacích osnov, ale ponúkajú študentom možnosť ešte viac si rozšíriť svoje poznatky, skúsenosti a schopnosti. Domáca a zahraničná spolupráca umožňuje pedagógom a študentom organizovať medzinárodné exkurzie nie len na Slovensku, ale aj do najkrajších kútov Európy a sveta.

Vymedzenie odborného profilu absolventa

Absolventi študijného programu Geológia a regionálny rozvoj sú pripravovaní na riešenie úloh, súvisiacich s komplexným využitím geologických podkladov pre regionálny rozvoj území. Sú schopní analyzovať základné problémy banskej geológie a geologického prieskumu. Samostatne riadia a vykonávajú dokumentáciu geologicko – prieskumných a bansko – prevádzkových činností. Spolupracujú s manažérmi a špecialistami iných profesií. Majú primerané vedomosti v oblasti podnikania, organizácie a manažmentu bansko – geologických a geologicko – prieskumných prác a sú schopní efektívne a racionálne tieto vedomosti využiť a poskytnúť pre regionálny rozvoj území.

Teoretické vedomosti:

  • absolvent ovláda podstatné fakty, pojmy, princípy a teórie vzťahujúce sa ku geologicko-prieskumným technológiám,
  • vie ich použiť pri realizácii banského a geologického prieskumu a pri ochrane životného prostredia,
  • vie použiť alternatívne prístupy pri realizácii vedenia bansko-geologických a geologicko-prieskumných prác.


Praktické schopnosti a zručnosti:

  • absolvent získa schopnosť navrhovať a použiť metódy banského a geologického prieskumu,
  • samostatne spracovávať výsledky bansko-geologických a geologicko-prieskumných prác,
  • organizačne zabezpečovať technické riešenie bansko-geologických a geologicko-prieskumných prác,
  • efektívne vykonávať bansko-geologické a geologicko-prieskumné práce.


Doplňujúce vedomosti, schopnosti a zručnosti:

  • absolvent dokáže prezentovať pred odbornou verejnosťou a obhájiť použité riešenia technických a technologických problémov,
  • aktívne pôsobiť pri aplikácii nových metód a systémov v oblasti geológie a geologického prieskumu,
  • udržiavať kontakt s technologickým a legislatívnym vývojom v oblasti pôsobenia a pokračovať v profesnom vývoji.


Uplatnenie absolventa

Absolventi študijného programu dokážu analyzovať základné problémy banskej geológie a geologického prieskumu. Samostatne riadia a vykonávajú dokumentáciu geologicko – prieskumných a bansko – prevádzkových činností. Spolupracujú s manažérmi a špecialistami iných profesií. Majú primerané vedomosti v oblasti podnikania, organizácie a manažmentu bansko – geologických a geologicko – prieskumných prác.

Absolventi nájdu uplatnenie v organizáciách, ktoré poskytujú poradenské služby, pripravujú podklady pre tvorbu medzinárodných a regionálnych rozvojových projektov, v štátnej správe v oblastiach životného prostredia a regionálneho rozvoja. Svoje vedomosti uplatnia aj ako samostatne zárobkové osoby pri orientácií na využívanie, ochranu a revitalizáciu životného prostredia, pri geologicko – prieskumných prácach. Zároveň môžu uplatniť získané vedomosti a zručnosti v priemysle, ktorý využíva potenciál nerastných surovín, v oblasti geologicko-prieskumných prác a environmentálnej geológie.

Stručná charakteristika programu

Stupeň vysokoškolského vzdelania: I. (bakalárske štúdium)
Názov študijného programu: Geológia a regionálny rozvoj
Názov štúdijného odboru: 5.2.35. Banská geológia a geologický prieskum
Udeľovaný akademický titul: Bakalár (Bc.)
Forma štúdia: denná, externá
Dĺžka štúdia: 6 semestrov (3roky)
Pracovisko poskytujúce a garantujúce študijný program: Fakulta BERG, Ústav geovied
Garant štúdijného programu: prof. Ing. Juraj Janočko, CSc., Dr. scient.