Institute of Geosciences

Pracovníci

Zoznam pracovníkov a doktorandov (podľa abecedy):

 • Ing. Zdenka Babicová PhD., vedecko-výskumný pracovník, správca Geovednej expozície, správca Archívu geologického prieskumu
 • hosť. prof. Ing. Peter Bláha PhD., hosťujúci profesor
 • Mgr. Vladimír Budinský, Phd., pedagóg
 • RNDr. Jaroslav Buša, Phd., pedagóg
 • Ing. Diana Dirnerová PhD., pedagóg, tajomníčka ústavu
 • Ing. Igor Ďuriška PhD., pedagóg
 • Ing. Roman Farkašovský, PhD., pedagóg
 • prof. RNDr. Stanislav Jacko CSc., emeritný profesor
 • doc. Ing. Stanislav Jacko PhD., pedagóg, riaditeľ ústavu
 • prof. Ing. Juraj Janočko CSc., Dr.scient, pedagóg, prodekan fakulty BERG
 • Mgr. Lucia Kobulnická, doktorand
 • doc. Mgr. Julián Kondela PhD., pedagóg, zástupca riaditeľa
 • Ing. Klaudia Kupčíková, doktorand
 • prof. RNDr. Blažej Pandula PhD., pedagóg
 • Ing. Tatiana Taraseková, sekretariát
 • Ing. Alexander Dean Thiessen, doktorand
 • doc. Ing. Ladislav Tometz PhD., pedagóg, vedúci geoarchívu
Ing. Zdenka Babicová PhD.

Profesná história:
V roku 2008 ukončila štúdium na Technickej univerzite, na Fakulte BERG, študijný odbor Banská geológia a geologický prieskum, program Geologické inžinierstvo. Potom pôsobila ako doktorandka, kde sa špecializovala na výskum xenolitov vo vulkanických horninách v oblasti Východoslovenskej neogénnej panvy. Od septembra 2018 pracuje na fakulte BERG ako správkyňa Geovednej expozície a tiež sa venuje propagácii štúdia na Ústave geovied.

Tel: 055 602 3137 E-mail: zdenka.babicova@tuke.sk

hosť. prof. Ing. Peter Bláha PhD.

Profesná história:
V roku 1982 ukončil Technickú univerzitu v Košiciach, na Baníckej fakulte, študijný odbor Banský inžinier, program Banská geológia a geologický prieskum. Do roku 1993 pracoval ako pedagóg na Katedre geológie a mineralógie na Baníckej fakulte. V roku 1992 bol menovaný docentom v odbore Geoprieskum – Geologické inžinierstvo na Technickej univerzite, Baníckej fakulte, pričom v období rokov 1991 až 1993 pôsobil ako prodekan Baníckej fakulty.

Študijné pobyty:

 • TU Clausthal (Nemecko) zameraný na matematickú geológiu
 • Université de Lausanne (Švajčiarsko) zameraný na geoštatistiku


Výskumná aktivita:

 • Geoštatistika a matematické modelovanie ložísk
 • Vyhodnocovanie a klasifikácia zásob nerastných surovín
  Optimalizácia a plánovanie lomov


Odborné zameranie:

 • Od roku 1993 pôsobí vo firme Holcim (Švajčiarsko) ako vedúci skupiny Vyhodnocovania zásob a plánovania lomov.


Pedagogická činnosť:

 • Všeobecná geológia
 • Petrografia
 • Geologický prieskum
  Matematická geológia


Tel: 0041 79 346 6203 E-mail: Petr.Blaha@holcim.com

Mgr. Vladimír Budinský PhD.

Profesná história:
V roku 2006 ukončil Prírodovedeckú fakultu Univerzity Karlovy, študijný odbor Aplikovaná geológia, program Užitá geofyzika. V rokoch 2006 až 2016 pracoval ako geofyzik vo firme G IMPULS Praha. Teraz pôsobí ako odborný asistent v špecializácii na geofyziku.

Výskumná aktivita:

 • Seizmický výskum so zameraním na plytkú reflexnú seizmiku


Pedagogická činnosť:

 • Užitá geofyzika
 • Geofyzika v geotechnike


Tel: 055 602 2242 E-mail: Vladimir.Budinsky@tuke.sk

RNDr. Jaroslav Buša PhD.

Profesná história:
V roku 2019 ukončil doktorandské štúdium na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave v odbore inžinierska geológia. Počas doktorandského štúdia sa zúčastnil zahraničnej mobility na University of Iceland, Reykjavik v rámci projektu Partnership against geohazards – PARAGEO so zameraním na výskum geohazardov a získal 3 granty Univerzity Komenského č. UK/342/2016, č. UK/133/2018 a č. UK/206/2019. Od novembra 2019 pracuje ako projektant – geológ v spoločnosti Geoconsult s.r.o so sídlom v Bratislave. Od septembra 2020 pôsobí na Ústave geovied ako odborný asistent.

Výskumná aktivita:

Výskum geohazardov pomocou metód diaľkového prieskumu Zeme

Odborné zameranie:
Zameranie na oblasť inžinierskej geológie, geotechniky a hydrogeológie,

Pedagogická činnosť:

 • Geológia pre stavebnú fakultu
 • Inžinierska geológia
 • Hydrogeológia


Tel: 055 602 3130 E-mail: jaroslav.busa@tuke.sk

Ing. Diana Dirnerová PhD.

Profesná história:
V roku 2007 ukončila Technickú univerzitu, na fakulte BERG, študijný odbor Geoprieskum, program Geologické inžinierstvo. Odvtedy pôsobila ako interná doktorandka v odbore Banská geológia a geologický prieskum v špecializácii na sedimentológiu a sekvenčnú stratigrafiu. Doktorandské štúdium ukončila v roku 2010. V súčasnosti pôsobí ako odborná asistentka, pedagóg.

Výskumná aktivita:

 • Sedimentologický a sekvenčno-stratigrafický výskum klastických sedimentov
 • TL/OSL datovanie kvartérnych sedimentárnych hornín


Pedagogická činnosť:

 • Mineralógia
 • Mineralógia a petrografia
 • Technická (priemyselná) mineralógia
 • Geomorfológia
 • Aplikovaná pedológia
 • Sekvenčná stratigrafia
 • Interpretácia karotážnych meraní
 • Geológia kvartéru
 • Geológia a regionálny rozvoj


Tel: 055 602 2891 E-mail: Diana.Dirnerova@tuke.sk

Ing. Igor Ďuriška PhD.

Profesná história:
V roku 2013 ukončil Technickú univerzitu, na fakulte BERG v študijnom programe Geologické inžinierstvo. V rokoch 2014 – 2017 pôsobil na ústave Geovied ako doktorand v študijnom programe Banská geológia a geologický prieskum s témou dizertačnej práce Analýza deltových systémov vo vybraných terciérnych sedimentoch Západných Karpát. V súčasnosti pôsobí na ústave Geovied ako odborný asistent so zameraním na inžiniersku geológiu.

Študijné pobyty:

 • 2015/03 účasť na mesačnom študijnom pobyte na Ľubľanskej univerzite (Slovinsko), Naravoslovnotehniška fakulteta, Oddelek za geologijo. Získané skúsenosti v oblasti štruktúrnej geológie a sedimentológie
 • 2015/09 aktívna účasť na terénnom kurze zameriavajúcom sa štruktúrnu geológiu a vplyv tektoniky na sedimentáciu v španielskej časti Pyrenejí a Ainsa bazénu pod vedením francúzskych lektorov z Université Toulouse III – Paul Sabatier
 • 2015/09 aktívna účasť na terénnom kurze zameriavajúcom sa na sedimentológiu, faciálnu analýzu deltových depozičných systémov a sekvenčnú stratigrafiu v oblasti Tremp-Graus bazénu pod vedením francúzskych lektorov z Université Toulouse III
 • 2016/08-2016/11 – študijný pobyt na univerzite UNICAMP (Campinas, Brazília) cez program Erasmus + zameraný na sedimentológiu (terénne exkurzie, prednášky, cvičenia)


Výskumná aktivita:

 • Štruktúrno-tektonická stavba horninového masívu v oblasti tunela Višňové a jej vplyv na geomechanické vlastnosti hornín v oblasti tunela
 • Inžinierskogeologický prieskum v oblasti riek: Hornád, Poprad, Cirocha
 • Analýza deltových systémov vo vybraných terciérnych sedimentoch Západných Karpát
 • Analýza stretavského súvrstvia vo vybraných častiach východoslovenskej neogénnej panvy
 • Neotektonický vývoj Moldavskej depresie
 • Možnosti výskytu žiaruvzdorných ílov na Slovensku


Pedagogická činnosť:

 • Metodika a projektovanie geologicko-prieskumných prác
 • Modelovacie prostriedky v geologickom prieskume
 • Geológia
 • Inžinierska geológia
 • Zem a zemské zdroje
 • Bloková terénna výučba: geologické mapovanie,
 • Hydrogeológia
 • Legislatíva a metódy geologicko-prieskumných prác
 • Metódy hydrogeologického a inžiniersko – geologického prieskumu
 • Ložiská nerastných surovín
 • Ložisková geológia


Tel: 055 602 3133 E-mail: Igor.Duriska@tuke.sk

Ing. Roman Farkašovský PhD.

Profesná história:
V roku 1995 ukončil Technickú univerzitu, na fakulte BERG, študijný odbor Geoprieskum, program Geologické inžinierstvo. Od roku 1998 pôsobí ako odborný asistent, pedagóg. Doktorandské štúdium zavŕšil roku 2006.

Výskumná aktivita:

 • Zameranie výskumov najmä na mikrotektoniku a štruktúrnu stavbu strižných zón


Pedagogická činnosť:

 • Petrografia (pozri štud. programy)
 • Petrografia a mineralógia (pozri štud. programy)
 • Mikroskopické určovanie hornín
 • Všeobecná geológia
 • Ochrana prírody, krajiny a regionálny rozvoj
 • Bloková terénna výučba: petrografia, regionálna geológia, ochrana prírody a krajiny
 • Geológia a geomorfológia
 • Aplikovaná štruktúrna geológia


Tel: 055 602 3132 E-mail: Roman.Farkasovsky@tuke.sk

prof. RNDr. Stanislav Jacko CSc.

Profesná história:
V roku 1962 ukončil štúdium vedného odboru Geológia – základný geologický výskum na Prírodovedeckej fakulte UK v Bratislave. Na Fakulte BERG Technickej univerzity v Košiciach pôsobil ako pedagóg počas rokov 1963 – 2006. V rokoch 1989 – 1991 bol vedúcim Katery geológie a mineralógie a v rokoch 1994 – 1997 prodekanom fakulty pre vedu, výskum a zahraničné styky. V rokoch 1976 – 1978 prednášal na Faculty of Science Makerere University v Ugande. V júni 1993 bol vymenovaný za vysokoškolského profesora vo vednom odbore geoprieskum – geologické inžinierstvo. Od roku 2006 je na dôchodku

Študijné pobyty:

 • metamorfity štítov a stavba Himalají (India)
 • stavba kryštalinika Rodop (Bulharsko)
 • stavba Vonkajších Karpát (Poľsko)
 • stavba Východných Alp (Rakúsko)
 • vývoj vardarskej zóny (Juhoslávia)


Výskumná aktivita:

 • VEGA č. 1/4031/07 Mikrostavba a zmeny chemizmu v strižných zónach na styku gemerika s veporikom Čiernej hory (člen riešiteľského kolektívu)
 • MŽP SR – ŠGÚDŠ Geologická mapa a vysvetlivky ku geologickej mape 1:200 000 List 37 – Košice
 • MŽP SR – ŠGÚDŠ Geologická mapa a vysvetlivky ku geologickej mape 1:200 000 List 27 – Poprad


Odborné zameranie:

 • Štruktúrna geológia, petrológia metamorfitov, regionálna geológia Západných Karpát.


Pedagogická činnosť:

 • Predseda, podpredseda a člen Spoločných odborových komisii vo vedných odboroch 21-21-09 Banská geológia a geologický prieskum, 12-01-9 Geológia a 12-20-9 Tektonika.
 • Člen Spoločnej komisie pre obhajoby doktorských dizertačných prác (DrSc.) v geologických vedných odboroch.
 • Garant študijného odboru Cestovný ruch – Krajinná geopropagácia.
 • Člen redakčnej rady medzinárodného časopisu Krystalinikum v Brne.
 • Člen komisie pre udeľovanie ceny Slovenskej geologickej spoločnosti za najvýznamnejšie práce vo vedných odboroch: tektonika, petrológia, ložisková geológia.
 • Člen pracovnej skupiny Akreditačnej komisie pre oblasť geológie s pôsobnosťou pre študijné odbory 4.-2. 3-4. 1.-34.
 • Koordinátor CEEPUS programu pre geológiu za TU v Košiciach.
 • Vychoval piatich doktorandov.
 • Predmety výučby: Štruktúrna geológia, Regionálna geológia Západných Karpát, Geológia Európy, Geológia sveta, Neotektonické pohyby, Genetická mikroskópia hornín, Terénne cvičenia z Regionálnej geológie Západných Karpát


Tel: 055 427178 E-mail: Stanislav.Jacko@chello.sk

doc. Ing. Stanislav Jacko PhD.

Profesná história:
V roku 1993 ukončil Technickú univerzitu, na fakulte BERG, študijný odbor Geoprieskum, program Geologické inžinierstvo. Do roku 2002 pracoval v Štátnom geologickom ústave D.Štúra (ŠGÚDŠ). Od vtedy je zamestnancom fakulty BERG, Ústavu geovied, ako pedagóg. Člen akademického senátu fakulty BERG.

Výskumná aktivita:

 • Nové detekčné metódy a technológie pre získavanie nekonvečných energetických zdrojov Zeme. Garant pre aktivitu


Odborné zameranie:

 • Zameranie do oblasti štruktúrnej geológie a regionálnej geológie a 3D modelovanie hlbinnej stavby Zeme.


Pedagogická činnosť:

 • Aplikovaná štruktúrna geológia
 • Regionálna geológia
 • Bloková terénna výučba: Geologické mapovanie
 • Vplyv ťažby NS na regionálny rozvoj
 • Neotektonické procesy
 • Bloková výučba – Ďiaľkový prieskum Zeme
 • Zem a zemské zdroje
 • Tektonika sedimentárnych bazénov


Tel: 055 602 3135 E-mail: Stanislav.Jacko@tuke.sk

prof. Ing. Juraj Janočko CSc., Dr.scient

Profesná história:
V roku 1982 ukončil banícku fakultu Technickej univerzity v Košiciach, štúdijný odbor Banská geológia a geologický prieskum. Do roku 1993 pracoval v Štátnom geologickom ústave D.Štúra (ŠGÚDŠ) v Košiciach v odbore regionálnej geológie. V rokoch 1993 – 1996 pôsobil na Univerzite v Tromso (Nórsko) a po návrate do roku 2002 znovu v ŠGÚDŠ. Od roku 2002 pôsobí ako pedagóg na Technickej univerzite v Košiciach, fakulte BERG. V januári 2008 bol vymenovaný za vysokoškolského profesora v odbore Banská geológia a geologický prieskum. Od roku 2008 je hosťujúcim profesorom na School for Renewable Energy Sciences, Akureyri, Island.
Absolvoval množstvo študijných a výskumných pobytov spojených s problematikou sedimentológie, naftovej geológie a geotermálnych zdrojov, napr. v USA, Španielsku, na Novom Zélande, Írsku, Francúzsku, Islande a Strednom východe

Výskumná aktivita:

 • OPVaV-2008/2.2/01-SORO Nové detekčné metódy a technológie pre získavanie nekonvečných energetických zdrojov Zeme. Zodpovedný riešiteľ.
 • OPVaV-2008/2.2/01-SORO Centrum výskumu kombinovaných obnoviteľných zdrojov energií. Garant pre aktivitu “Geotermálne zdroje energie”.


Odborné zameranie:

 • Zameranie na sedimentológiu a kvartérnu geológiu. Konzultácie v oblasti vyhľadávania uhľovodíkových pascí, podzemných zásobníkov plynu a geotermálnych zdrojov energie.


Pedagogická činnosť:

 • Garant študijného programu: Geologické inžinierstvo
 • Garant a školiteľ v študijnom odbore: 5.2.35 (21-21-9) Banská geológia a geologický prieskum
 • Sedimentológia
 • Geologické mapovanie
 • Geológia sveta
 • Interpretácia 2D a 3D seizmiky
 • Bloková terénna výučba: Geologické mapovanie


Tel: 055 602 3136 E-mail: Juraj.Janocko@tuke.sk

doc. Mgr. Julián Kondela PhD.

Profesná história:
V roku 1995 ukončil Prírodovedeckú fakultu, Univerzitu Komenského v Bratislave, študijný odbor Základná ložisková geológia. Rok pôsobil v Geologickej službe SR a od roku 1997 ako interný doktorand na Technickej Univerzite, fakulte BERG. Od roku 1998 pracuje ako pedagóg. V roku 2003 ukončil doktorandské štúdium v odbore Banská geológia a geologický prieskum. V roku 2016 sa stal docentom vo vednom odbore Banská geológia a geologický prieskum, na TU v Košiciach, kde súčasnosti pôsobí ako pedagóg.

Výskumná aktivita:

 • Projekt INTERREG – ložisková geológia v Telkibanya, Maďarsko (2004-2005)
 • Mapovanie a geologická stavba magnezitového ložiska v Jelšave


Odborné zameranie:

 • Zameranie do banskej a ložiskovej geológie. Zakladateľ a organizátor Medzinárodnej konferencie doktorandov a mladých vedcov.


Pedagogická činnosť:

 • Banská geológia a geologický prieskum
 • Ložiská nerastných surovín
 • Topografia ložísk nerastných surovín
 • Banská geológia a výpočet zásob
 • Ložisková geológia
 • Bloková terénna výučba: Banské mapovanie


Tel: 055 602 3139 E-mail: Julian.Kondela@tuke.sk

Ing. Klaudia Kupčíková

Profesná história:
V roku 2018 ukončila Technickú univerzitu v Košiciach, na fakulte BERG, študijný program Technológie v naftárenskom a plynárenskom priemysle s témou diplomovej práce Určovanie bodu tvorby hydrátov v ťažobných sondách. Počas štúdia sa zúčastnila letnej praxe vo firme MND a.s. v Českej republike. Teraz pôsobí ako interná doktorandka v študijnom programe Banská geológia a geologický prieskum.

Výskumná aktivita:

 • Tektono-sedimentárny vývoj centrálno-karpatského paleogénneho bazénu


Pedagogická činnosť:

 • Seizmika v ropnom a plynárenskom priemysle
 • Interpretácia 2D a 3D seizmiky


Tel: 055 602 2242 E-mail: Klaudia.Kupcikova@tuke.sk

prof. RNDr. Blažej Pandula Phd.

Profesná história:
V roku 1978 ukončil prírodovedecká fakulta UPJŠ v Košiciach, odbor Jadrová fyzika vysokých energii. V roku 1981 sa stal doktorom prírodných vied na Matematickofyzikálnej fakulte UK Bratislava. V rokoch 1980 – 1999 absolvoval rôzne štúdiá a pobyty: v odbore Aplikovaná geofyzika na Geologorazvedočnom inštitute v Moskve, štúdium výpočtovej techniky na ÚVT TU v Košiciach, štúdium vysokoškolskej pedagogiky podľa europských štandardov na KIP TU v Košiciach, odborné stáže na Geofyzikálnom ústave ČSAV v Prahe, v Moskovskom gornom inštitute, v Leningradskom gornom inštitute, v Inštitute gornictva otkryvkovego AGH v Krakove, ústave geoniky ČSAV v Prahe a Ostrave. V roku 2004 sa stal docentom v odbore Dobývanie ložísk nerastov a geotechniky, na TU v Košiciach a od roku 2016 je profesorom vo vednom odbore Baníctvo. Priebežne pôsobí ako pedagóg.

Výskumná aktivita:

 • Výskum geotechnických a technologických faktorov v razení, tunelárstve a baníctve
 • Výskum banských priestorov pre potreby odpadového hospodárstva
 • Výskum procesu zatápania rudných baní a zisťovanie vplyvov zatápania na životné prostredie
 • Fuzzy logic a frekvenčná analýza v inverznej kontinuálnej metóde
 • Metodológia seizmiky trhacích prác
 • Výskum geologických podmienok vybraných časti ložiska pre podzemné splyňovanie uhlia Hornej Nitry
 • Nové detekčné metódy a technológie vyhľadávania energetických zdrojov Zeme
 • Výskum a hodnotenie účinkov technickej seizmicity na stavby, infraštruktúru a životné prostredie
 • Využitie teórie metrických priestorov v riešení problémov geotechniky a inžinierskej seizmiky


Odborné zameranie:

 • Aplikovaná geofyzika. Hygiena a bezpečnosť práce.
 • Školiteľ v predmetu: Dobývanie ložísk.
 • Predseda Výboru Základnej organizácie odborového zväzu PSaV na fakulte BERG.
 • Predseda Rady Základných organizácií PSaV na TU v Košiciach
 • Člen Rady OZ PSaV na Slovensku a člen predsedníctva OZ PSaV na Slovensku.


Pedagogická činnosť:

 • Užitá geofyzika
 • Geofyzika v geotechnike
 • Pracovné prostredie
 • Hygiena a bezpečnosť práce
 • Geofyzikálne metódy prieskumu
 • Angličtina v záchranárskej, požiarnej a bezpečnostnej technike


Tel: 055 602 2951 E-mail: Blazej.Pandula@tuke.sk

Ing. Tatiana Taraseková

Profesná história:
V roku 2005 ukončené vzdelanie I. stupňa na Technická univerzita v Košiciach, Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií, odbor: Informatizácia firemných a verejno – správnych činností, v roku 2008 – ukončené vysokoškolské vzdelanie II.stupňa – Technická univerzita v Košiciach, Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií, odbor: Manažérstvo zemských zdrojov. Do roku 2014 pracovala v samospráve v obci Slanec – samostatný odborný pracovník – správa daní a poplatkov, matrika. Od 9/2015 – pracuje na Technickej univerzite v Košiciach na fakulte BERG – Ústav geovied ako sekretárka a hospodárka.

Tel: 055 602 2647 E-mail: tatiana.tarasekova@tuke.sk

Ing. Alexander Dean Thiessen

Profesná história:
V roku 2021 ukončil štúdium na Technickej univerzite, na Fakulte BERG, študijný program Geologické inžinierstvo s témou diplomovej práce Petrografické zloženie vrchnoeocénnych zlepencov Tokárne a jeho aplikácia pre interpretáciu depozičného prostredia.
Teraz pôsobí ako interný doktorand v študijnom programe Banská geológia a geologický prieskum, kde sa špecializuje vo výskume strižných zón vo vzťahu k mineralizačným procesom.

Tel: 055 602 2242 E-mail: alexander.dean.thiessen@tuke.sk

doc. Ing. Ladislav Tometz PhD.

Profesná história:
V roku 1980 ukončil Technickú univerzitu, Banícku fakultu (BERG), v odbore Banská geológia, program Dobývanie ložísk. Do roku 1987 pracoval ako hydrogeológ v Inžinierskogeologickom a hydrogeologický prieskume v Košiciach (IGHP Žilina). Ďalej potom do roku 1991 v Pôdohospodárskom projektovom ústave Bratislava (pracovisko Košice). Do roku 1995 v Hydro-eko-prieskume Spišská Nová Ves ako odborný geológ pre inžiniersku geológiu, hydrogeológiu a geologický prieskum životného prostredia. Od vtedy až doposiaľ na Technickej univerzite, fakulte BERG, ako odborný asistent, pedagóg. Doktorandské štúdium zavŕšil v roku 2000 a pedagogickú hodnosť docent získal v roku 2008.

Výskumná aktivita:

 • Generálna štúdia prepravy nebezpečných látok po železniciach Slovenskej republiky
 • Jur nad Hronom – havária ropovodu, hydrogeologický prieskum
 • Štúdia environmetálnych vplyvov zatápania bane v Rudňanoch
 • Inžinierskogeologická mapa – Svidník
 • Prieskum havarijného zosuvu v Nižnej Myšli a jeho sanácia
 • Využitie podzemných vôd pre energetické účely
 • Posudzovanie vplyvov výstavby diaľnic na životné prostredie (pôdu a podzemnú vodu)
 • Štúdie využiteľnosti podzemných vôd pre zásobovanie obyvateľstva pitnou vodou
 • Záchrana Národnej prírodnej pamiatky herliansky gejzír


Odborné zameranie:

 • Skúmanie zraniteľnosti horninového prostredia a podzemných vôd.
 • Geologický prieskum životného prostredia so zameraním sa na hodnotenie vplyvu environmentálnych záťaží.
 • Inžinierska geológia.


Pedagogická činnosť:

 • Geologické aspekty regionálneho rozvoja
 • Geologický prieskum životného prostredia
 • Geomorfológia
 • Hydrogeológia
 • Hydrogeológia a balneológia
 • Inžinierska geológia
 • Legislatíva geologických a metódy prieskumných prác
 • Metódy prieskumu environmentálnych záťaží


Tel: 055 602 3134 E-mail: Ladislav.Tometz@tuke.sk