Institute of Geosciences

3D Briefcase

Projekt 3D Briefcase je edukačný projekt, ktorého snahou je priblížiť tému minerálov a baníctva širokej verejnosti. Briefcase (kufrík) je vzdelávací nástroj určený najmä pre žiakov a študentov základných a stredných škôl, ktorý využíva praktické učebné stratégie, aby informoval o dôležitej úlohe nerastných surovín v každodennom živote. Prostredníctvom inovatívnych vzdelávacích nástrojov sa študenti priamo zapájajú do učebného procesu, čím sa zvyšuje potenciál lepšieho zapamätania si obsahu. Viac o projekte a jeho výstupoch si môžete prečítať v tejto brožúrke. Všetky dôležité informácie sa dočítate na týchto odkazoch: 

MineTALC. Backfill Mining Optimisation for Low- and Medium- Strength Deposits

Projekt operatívne v praxi overí prelomový ťažobný a základkový systém umožňujúci ekonomicky životaschopnú, environmentálne udržateľnú a spoločensky akceptovanú ťažbu nerastných surovín z nízko a stredne porušených ložísk. Systém bude integrovať tri inovované technológie pripravené na uvedenie na trh (použité samostatne alebo ako komplexný systém ťažby a zakladania). Našou úlohou je: 

  • identifikácia a verifikácia štruktúrno-geologickej stavby v podzemí nafáraného ložiskového telesa talku Gemerská Poloma
  • identifikácia a lokalizácia jednotlivých ložiskových textúr a štruktúr pre účely úpravy a zvýšenia výťažnosti nerastnej suroviny

Výskum aplikácie milisekundového časovania na znižovanie negatívnych účinkov seizmických vĺn generovaných výbuchom

Ciele grantu sú zamerané na stanovenie milisekundového časovania odstrelov pre rôzne typy horninového prostredia, rôzne konštrukcie náloží a rôzne technicko-technologické postupy trhacích prác banských prevádzok so zabezpečením čo najnižších maximálne možných účinkov vibrácií na environment.