Institute of Geosciences

Technické vybavenie

 • Laboratórium luminiscenčného datovania
 • Laboratórium inžinierskej seizmiky
 • Optické laboratórium
 • Fyzikálno-chemické laboratórium
 • Geologické počítačové laboratórium

 

Laboratórium luminiscenčného datovania

Laboratórium bolo zriadené v roku 2013 vďaka podpore projektu “Nové detekčné metódy a technológie pre získavanie nekonvenčných energetických zdrojov Zeme (ITMS 26220220031)”.

Využitie laboratória:

 • datovanie kvartérnych sedimentárnych hornín, ktorých vek sa pohybuje v rozmedzí niekoľko rokov až niekoľko sto tisíc rokov


Vybavenie laboratória:

Laboratórium pozostáva z dvoch menších laboratórií, pričom obe spĺňajú nevyhnutné podmienky fotokomory:

 • laboratórium na spracovanie a prípravu analyzovaných vzoriek – umožňuje chemickú úpravu vzorky, jej sušenie a sitovanie,
 • datovacie laboratórium – s datovacím zariadením TL/OSL (model TL/OSL-DA-20).
  Služby:

spracovanie a príprava analyzovaných vzoriek (chemická úprava vzorky, sušenie, sitovanie),
datovanie kvartérnych sedimentov.
Kontakt: stanislav.jacko@tuke.sk

Laboratórium inžinierskej seizmiky

Využitie laboratória:

 • meranie a hodnotenie rýchlosti šírenia a rýchlosti kmitania seizmických vĺn v horninovom prostredí. Na základe nameraných údajov je možné posúdiť fyzikálno-mechanické vlastnosti horninového prostredia, jeho stavbu a vnútornú štruktúru.
 • výskum negatívnych dopadov trhacích prác a hodnotenie seizmickej bezpečnosti


Vybavenie laboratória:

 • seizmická aparatúra Terraloc Mk 8 pre meranie rýchlosti šírenia seizmických vĺn. Základom aparatúry je 24 kanálový seizmograf, ktorý obsahuje interne zabudovaný softvér SeisTW (na obr.1 zariadenie vpravo) a 24 geofónov typu SM-4B s frekvenciou 10Hz,
 • kladivo ESS-100 (obr.2) – 110 kg vážiace kladivo, ktoré slúži ako seizmický zdroj pre dosiahnutie väčších hĺbok seizmického záznamu (na obr. č.1 zariadenie vľavo),
 • ultrazvukový prístroj Material tester 543 s frekvenciou zdroja 1 MHz, 100 kHz a 40 kHz (obr. 2),
 • seizmický prístroj VMS 2000 MP americkej firmy Thomas Instruments a seizmosnímače americkej firmy Geospace (obr. 3) slúžia na meranie a grafický záznam seizmických účinkov,
 • seizmograf ABEM Vibraloc a seizmosnímače švédskej firmy ABEM (obr. 4), slúžia na meranie a grafický záznam seizmických účinkov,
 • digitálny štvorkanálový seizmograf UVS 1504 a seizmosnímače švédskej firmy Nitro Consult (obr. 5) slúžia na meranie a grafický záznam seizmických účinkov.


Služby:

 • meranie, spracovanie, hodnotenie a predikcia seizmických účinkov trhacích prác,
 • hodnotenie vnútornej porušenosti horninového prostredia,
 • určovanie geologickej stavby študovaného územia na základe šírenia seizmických vĺn (refrakčná a reflexná seizmika, seizmická tomografia; spracovanie a intepretácia pomocou softvérov – viď softvérové vybavenie).

Kontakt: stanislav.jacko@tuke.sk

Meranie v teréne pomocou seizmickej aparatúry Terraloc Mk 8. Ako seizmický zdroj bolo použité kladivo ESS-100

Ultrazvukový prístroj Material tester

Digitálna seizmická aparatúra VMS 2000 MP

Digitálna seizmická aparatúra ABEM Vibraloc

Digitálna seizmická aparatúra UVS 1504 so softwerom na záznam a hodnotenie rýchlosti kmitania a frekvenčnú analýzu signálu

Optické laboratórium

Využitie laboratória:

 • mikroskopická analýza hornín pre odborné a vedecké aktivity Ústavu geovied,
 • vyučovanie odborných predmetov, príprava záverečných prác študentov, ako aj zabezpečenie niektorých odborných a vedeckých aktivít Ústavu geovied.


Vybavenie laboratória:

 • polarizačný mikroskop Olympus BX-53 s digitálnou kamerou Lumenera a zariadenie na spracovanie a analýzu obrazu,
 • polarizačné mikroskopy Jenapol,
 • polarizačné mikroskopy Amplival,
 • binokulárne mikroskopy pre výuku,
 • deliace zariadenia a lapovacie a leštiace zariadenie Logitech CL-50.


Služby:

 • mikroskopická analýza a identifikácia magmatických, sedimentárnych a metamorfovaných hornín, ako aj základných horninotvorných minerálov,
 • optická analýza vzoriek rúd.

Kontakt: stanislav.jacko@tuke.sk

Polarizačný mikroskop Olympus BX-53 s digitálnou kamerou Lumenera s počítačom na spracovanie a analýzu obrazu

Fyzikálno-chemické laboratórium

Využitie laboratória:

 • spracovanie odobratých terénnych i technických vzoriek (umytie, formátovanie, sušenie do 250°C…),
 • prípravne práce pre jednotlivé analýzy (váženie, triedenie, sitový frakčný rozbor, pulverizácia, gravitačná separácia v KBr…),
 • príprava vzoriek na CHA – prevedenie vzoriek do roztokov, (analyzovaných ďalej na UMVaOŽP fakulty BERG)


Vybavenie laboratória (Ústav geovied vlastní/prevádzkuje):

 • Pre účel výskumných aktivít využívame dnes nový univerzitný derivatograf PANalytical X´Pert-Powder, vybavený goniometrom PW3050/60 so zdrojom CoKα žiarenia. Prístroj je umiestnený v priestoroch pracoviska NKaSO Hutníckej fakulty,
 • IČ spektrograf Zeiss Spekord M-80 (D, Jena); prístroj pre vibračnú infračervenú spektroskopiu disperznou metódou formou pripravovaných KBr tabliet,
 • laboratórny mlyn Pulverisette (D) s achátovou nádobou a mlecou náplňou ,
 • laboratórne váhy SARTORIUS (D) pre váženie množstiev s presnosťou 0,0001 g a ďalšie 2 základné laboratórne váhy.

Kontakt: stanislav.jacko@tuke.sk

Geologické počítačové laboratórium

Počítačové laboratórium bolo vytvorené roku 2011, s podporou Európskeho fondu regionálneho rozvoja, v rámci projektu “Nové detekčné metódy a technológie pre získavanie nekonvenčných energetických zdrojov Zeme”.

Využitie laboratória:

 • výučba predmetov, ktoré vyžadujú plnú podporu špecializovaného softvéru a programov s odborným zameraním,
 • riešenie výskumných úloh týkajúcich sa štatistiky (Isatis), hydrogeológie (Surfer), štruktúrnej geológie, seizmiky (Petrel, ReflexW, Isatis), statického a dynamického modelovania (Petrel, Petrel-Eclipse). doplniť podľa softwérového vybavenia,
 • podpora pre študentov pri tvorbe odborných prác a projektov, prístup na internet.


Vybavenie laboratória:

 • 10 počítačov pre študentov, systém Windows XP Pro alebo alternatívne Windows 7, s kompletným softvérom pre potreby výuky,
 • 1 počítač pre pedagóga, s prepojením na veľkoplošnú obrazovku, s kompletným softvérom pre potreby výuky, slúži aj ako server služieb lokálnej siete,
 • veľkoplošná obrazovka s bohatým výberom vstupov multimediálneho signálu pre potreby výuky a odborných prezentácií.

Kontakt: stanislav.jacko@tuke.sk

Pohľad do učebne geologického laboratória