Geológia - štúdium - bakalárske - inžinierske - výskum - prieskum - zbierky - archív - fórum Technická univerzita v Košiciach Fakulta BERG Ústav geovied Slovensky English under construction
 
Informačné služby
 
© DuD, ver.221117
геология геологія изучение бакалавр обучение геологія навчання студії університет университет натура
 
 

CEEPUS (Central European Exchange Programme for University Studies)

Podrobnejšie o fakultách a ústavoch / katedrách (aj ich geovednom zameraní) na prijímajúce univerzity, alebo na geovedné špecializácie:

Každá zapojená inštitúcia – ústav, katedra... ponúka špecifický súbor poznatkov a výskumných metód, na ktoré sa historicky a personálne špecializuje. Rozčlenené sú do 11 skupín vyučovaných predmetov, ktoré je možné kombinovať podľa cieľa riešenej práce, alebo konkrétneho vzdelávacieho profilu študenta či PhD-programu. Každú zo skupín (1) až (11) ponúka minimálne 5 univerzít z 3 krajín, maximum 15 univerzít z 10 štátov.

(1)Soft-rock Geology (tzv. „mäkká“ geológia: sedimentológia, stratigrafia, paleontológia
(2)Hard-rock Geology (tzv. „tvrdá” geológia: petrológia magmatických a metamorfovaných hornín)
(3)Geochemistry and Mineral Deposits (geochémia, ložisková geológia - vrátane ropnej geológie)
(4)Mineralogy (zákl. mineralogický výskum, kryštalografia, aplikovaná mineralógia)
(5)Tectonics and Structural Geology (tektonika, štruktúrna geológia)
(6)Geophysics (geofyzikálne merania, aplikovaná geofyzika)
(7)Regional Studies (geologická stavba regionov, tektonické jednotky)
(8)Technical & Applied Mineralogy/Material Sciences (technická a iná aplikovaná mineralógia, materiálový výskum)
(9)Environmental and Engineering Geology (životné prostredie a geológia, inžinierska geológia)
(10)Archaeometry & Geoarcheology (archeometria, stanovenie veku)
(11)Hydrogeology (hydrogeológia, podzemná voda a jej hydraulika)
 

Široké spektrum predmetov umožňuje patričný záber doktorandského výskumu aj spoluprácu na poli externých výučbových potrieb zapojených univerzít. Takáto vzdelávacia sieť dokáže pripraviť študentov na patričnej vedomostnej úrovni a zároveň metodickej i inštrumentálnej zručnosti, potrebnej pre riešenie úloh od zabezpečenia kritických surovín po environmentalne problémy, trápiace čoraz viac európsku spoločnosť.

Zoznam zapojených univerzít a konkrétnych ústavov / fakúlt, zoradených abecedne podľa miest (bez uvedenia Bratislavy a našej (domácej) inštitúcie):

Belehrad:Univ. u Beogradu, Rudarsko-geološki Fakultet, Geološki odsek:
Magmatická a metamorfná petrológia, geochémia, kryštalografia prírodných a priemyselných materiálov, regionálna geológia a geodynamika, paleontológia, geofyzika, ložiská rúd.
Brno:Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta, Ústav geologických věd:
Biostratigrafia a sedimentológia paleozoických hornín, regionálna geológia Varískych pohorí, environmentálna geológia.
Budapešť:ELTE (Eotvos Loránd univ.), Faculty of Science, Inst. Geography and Earth Sciences:
Vývoj bazénov, hydrogeológia, štruktúrna geológia, regionálna geológia Panónskej panvy, petrológia plášťa Zeme, seizmické interpretácie, sedimentológia, archeometria.
Graz:Karl Franzens Univ., Naturwissenschaftliche Fakultät, Inst. fur Erdwissenschaften:
Paleontológia a stratigrafia, štruktúrna geológia, metamorfná petrológia, kryštalografia a mineralógia, geochémia, hydrogeológia.
Iasi:Univ. Alex. Ioan Cuza, Facultatea de Geografie si Geologie, Dept.Geologie:
Magmatická a metamorfná petrológia, planetárna geológia, geochémia, paleontológia, stratigrafia.
Innsbruck:University of Innsbruck, Faculty of Geo- and Atmospheric Sciences:
Experimentálna mineralógia, petrológia, stúdium rozkladu hornín, archeometria, archeometalurgia, konzervačné postupy.
Kluž:Babes Bolyai Univ., Facultatea de Biologie si Geologie, Dept.Geologie:
Aplikovaná mineralógia, petrológia, ofiolity, gemológia, archeometria, mikropaleontológia, microfácie karbonátov.
Krakow:Universytet Jagellonski, Instytut Nauk Geologic:
Sedimentológia a biostratigrafia (Foraminifera) flyšových jednotiek, analýza fosílných stôp, geodynamika Karpatského orogénu, mineralógia a geochémia sedimentov, ložiská rúd, magmatická a metamorfná petrológia, aplikovaná mineralógia a petrológia.
Leoben:Montanuniversität Leoben, Dept. Angewandte Geowissenschaften und Geophysik:
Ložiská nerastných surovín, ropné ložiská, aplikovaná geofyzika, systémová analýza, hodnotenie prírodných zdrojov, životné prostredie.
Ľubľana:University of Ljubljana, Naravnoslovnotehniška fakulteta:
Petrológia, environmentálna geochémia, krasová geologia, geomorfológia, hydrogeológia, mineralógia ílov, archeometria, geológia kvartéru, paleontológia, stratigrafia.
Salzburg:Paris Lodron Univ., Fachbereich Geographie und Geologie, Arbeitsgruppe Geologie:
Štruktúrna geológia, magmatická a metamorfná petrológia, ofiolity, regionálna geológia Álp, geodynamika kolíznych orogénov, inžinierská geológia, mineralógia, kryštalochémia, Ar/Ar datovanie, geoarchaeológia, archeometria.
Sosnowiec:Univ. Slaski v Katowicach/Sosnowiec, Wydzial Nauk o Ziemi:
Magmatická a metamorfná petrológia, organická petrológia, mineralógia, geofyzika, hydrogeológia, geomorfológia, geológia kvartéru, paleontológia, stratigrafia, regionálna geológia Karpát, environmentálna geológia.
Tirana:Polytechnic Univ. Tirana, Fakulty of Geology and Mining:
Mineralógia, petrológia, geochémia, paleontológia, stratigrafia, geodynamika, geofyzika, aplikovaná a environmentálna geológia, ložiská nerastných surovín.
Viedeň:Universität Wien, Fakultät fur Geowissenschaften, Geography und Astronomie:
Magmatická a metamorfná petrológia (hl. granity a vysokotlaká premena), regionálna geológia Varískych metamorfitov, ofiolity, aplikovaná vrátane environmentálnych aspektov.
Wroclaw:Univ. Wroclawski, Wydzial Nauk o Ziemi..., Instytut Nauk Geologicznych:
Magmatická a metamorfná petrológia, štruktúrna geológia, regionálna geológia Sudetov, aplikovaná mineralógia a petrológia, geoarchaeológia, archeometria, environmentálna geológia.
Zagreb:Univ.Zagreb, Prirodoslovno Matematički Fakultet, Geološki Odsjek:
Sedimentológia, štúdium karbonátových platforiem, faciálna analýza, štúdium morského dna, metamorfná a magmatická petrológia, tektonika, štruktúrna geológia.