Geológia - štúdium - bakalárske - inžinierske - výskum - prieskum - zbierky - archív - fórum Technická univerzita v Košiciach Fakulta BERG Ústav geovied Slovensky English under construction
 
Informačné služby
 
© DuD, ver.221117
геология геологія изучение бакалавр обучение геологія навчання студії університет университет натура
 
 

CEEPUS (Central European Exchange Programme for University Studies)

Podrobnejšie o geovednom zameraní:

Naša geovedná sieť CEEPUS-u (RO-0038) sa zameriava na regionálne príbuzné študované témy. Zahŕňajú dve hlavné oblasti vedeckých výskumov: a) základný geologický výskum a b) aplikované geovedy.

a) Základný geologický výskum sa vzťahuje na nasledujúce hlavné smery:

  • Geológia, mineralógia, petrografia a ložiská nerastných surovín v terénoch Alpínsko-Karpatského a Balkánsko-Dinaridného orogénu;
  • Stratigrafia a sedimentológia bazénov patriacich k sústave pohorí východných Alpíd, Karpatského oblúka a Dinaríd, vrátane ich vzťahu k orogénnym procesom;
  • Paleogeografická a tektonická rekonštrukcia Alpínsko-Karpatského-Dinaridného terénu / priestoru.

b) Aplikované geovedy zahŕňajú štúdium prírodných nerastných surovín, priemyselných minerálov, umelých minerálnych produktov a tiež objektov interdisciplinárnych odborov, ako sú environmentálna geológia, aplikovaná mineralógia, gemológia, stavebné a dekoračné horniny, geofyzika, archeometria…