Geológia - štúdium - bakalárske - inžinierske - výskum - prieskum - zbierky - archív - fórum Technická univerzita v Košiciach Fakulta BERG Ústav geovied Slovensky English under construction
 
Informačné služby
 
© DuD, ver.221117
геология геологія изучение бакалавр обучение геологія навчання студії університет университет натура
 
 

CEEPUS (Central European Exchange Programme for University Studies)

Naši študenti s nadpriemernými výsledkami majú možnosť absolvovať krátkodobé aj celoročné pobyty na zahraničných univerzitách v rade európskych krajín.

CEEPUS (Central European Exchange Programme for University Studies) je výmenný program pre doktorandov, študentov i pedagógov univerzít strednej Európy. Napomáha individuálnemu profilovaniu našich študentov a získaniu širších poznatkov pod dohľadom prof. zvolenej zahraničnej univerzity. Program prispieva k riešeniu tém prác diplomantov i doktorandov aj k prehľadu o možnostiach ďalšieho výskumu. Podporuje štipendijné pobyty, exkurzie, intenzívne kurzy aj udeľovanie spoločných PhD-diplomov.

Náš ústav participuje na tejto forme vzdelávania ako jediný z Fakulty B.E.R.G. a to v rámci geovednej vetvy - network Geology in Central and SE Europe (CIII-RO-0038) (pozri ďalej). Štipendiá pre pobyty poskytuje národná kancelária cieľového štátu (NCO) prostredníctvom prijímajúcej univerzity / fakulty (pozri ďalej). V našom prípade sú to geovedné fakulty/ústavy 5 univerzít v Rakúsku: Viedeň, Graz, Salzburg, Leoben a Innsbruck; 3 v Poľsku: Krakow, Wroclaw, Sosnowiec; 2 v Rumunsku: Cluj a Iasi; po 1 v štátoch bývalej Juhoslávie: Belehrad, Zagreb, Ljubljana; zapojené sú aj geovedné fakulty univerzít v Budapešti, v Brne (Česká republika) a v Tirane (Albánsko) - v súčasnosti spolu 18.

Výber konkrétnej univerzity podmieňuje súlad témy študentovej (záverečnej) práce / PhD-práce a geovednej špecializácie (pozri ďalej) (disciplín) prijímajúcej fakulty aj nutné schvaľovacie procedúry v rámci siete pre budúci akademický rok. Ústav geovied využíva program mobilít od r. 2003. V jednotlivých rokoch sme prijali viacero „incomming“ doktorandov aj mladých pedagógov zo 7 univerzít a naopak možnosť štúdia v zahraničí využili mnohí naši študenti - referuje o tom nasledujúci prehľad:

 akademický 
rok
počet
 študentov 
 mobility na univerzitách 
2004/052Krakow, Kluž 
2005/061Sosnowiec 
2006/072Brno, Krakow (1 + 1 pedagog
2007/082Budapešť 
2008/094Belehrad, Graz, Leoben, Krakow 
2009/101Waršawa (+ 1 pedagog - Tirana
2010/112Ľubľana, Waršawa 
2011/123Krakow (2), Viedeň (1) 
2012/132Wroclaw, Zagreb 
2013/141Leoben (+ 1 pedagog - Salzburg
 

Študenti Bc. a Mgr. stupňa môžu absolvovať štúdijný pobyt v dĺžke 1 semestra (minimálne 3 mesiace), kým PhD-študenti na 1 mesiac. Podmienkou pre výber uchádzača a absolvovanie plateného štúdij. pobytu - mobility na konkrétnej univerzite je okrem jej súhlasu aj znalosť anglického, prípadne nemeckého jazyka, elektronická registrácia, akceptácia podmienok a samozrejme nadpriemerné výsledky / záujem o štúdium za minimálne 2 roky štúdia.

V súčasnosti program CEEPUS vstúpil do III. etapy svojej činnosti. V súlade s cieľmi, na ktoré CEEPUS-III kladie dôraz aj náš Ústav geovied má ambíciu pripojiť sa k univerzitám, zastrešujúcim spoločné PhD-štúdium s výsledným Joint / Double degree. S partnerskou univerzitou v Sosnowci (Poľsko), pripravujeme témy so spoločným vedením.

ECTS (European Credit Transfer System - Európsky systém transferu kreditov)

Vychádza zo záverov Sorbonskej a Boloňskej deklarácie (jej signatárom bolo aj Slovensko) a opiera sa o vládnu Koncepciu ďalšieho rozvoja vysokého školstva v SR pre 21. storočie z r.2000. Do Zákona o VŠ bolo zaradené ustanovenie § 62 o zavedení kreditového systému štúdia. Systém je založený na princípoch Európskeho systému prenosu kreditov (ECTS), ktorým chce Európska komisia pomôcť študentom jednoduchšie realizovať a zužitkovať štúdium na európskych univerzitách.

ECTS vzájomne prepája európske VŠ a podporuje prehľad o obsahu ich vzdelávania i hodnotenia výsledkov štúdia. Spoločne akceptované ukazovatele - kredity dovoľujú uznávať študijné výsledky získané na inej univerzite /VŠ v zahraničí. ECTS kredity sú čísla (1-10), priradené jednotlivým predmetom a vyjadrujú množstvo práce, ktoré si vyžaduje každý predmet vo vzťahu k celkovej štúdijnej záťaži, potrebnej na absolvovanie všetkých predmetov za jeden akademický rok na danej univerzite / VŠ. Zahrňajú prednášky, cvičenia, semináre, individuálne štúdium (v knižnici, doma..) a tiež skúšky, či iné hodnotenie. ECTS kredit je teda relatívna hodnota, kde celoročnému štúdiu je priradených 60 kreditov, t.j. na jeden semester pripadá 30 kreditov. Kredit sa prideľuje len ak bol predmet plne absolvovaný a všetky podmienky jeho absolvovania boli splnené.

Súpis PREDMETOV vyučovaných počas 3 rokov Bc. / 2 rokov Mgr. stupňa na Ústave geovied s priradenými kreditmi možno pozrieť tu.

Summary of SUBJECTS, lectured along 3 years of Bc. / 2 years of Mgr. study level on Institute of Geosciences and its credits are available here.