Geológia - štúdium - bakalárske - inžinierske - výskum - prieskum - zbierky - archív - fórum Technická univerzita v Košiciach Fakulta BERG Ústav geovied Slovensky English under construction
 
Informačné služby
 
© DuD, ver.160518
 
 

CEEPUS (Central European Exchange Programme for University Studies)

Naši študenti s nadpriemernými výsledkami majú možnosť absolvovať krátkodobé aj celoročné pobyty na zahraničných univerzitách v rade európskych krajín.

CEEPUS (Central European Exchange Programme for University Studies) je výmenný program pre doktorandov, študentov i pedagógov univerzít strednej Európy. Napomáha individuálnemu profilovaniu našich študentov a získaniu širších poznatkov pod dohľadom prof. zvolenej zahraničnej univerzity. Program prispieva k riešeniu tém prác diplomantov i doktorandov aj k prehľadu o možnostiach ďalšieho výskumu. Podporuje štipendijné pobyty, exkurzie, intenzívne kurzy aj udeľovanie spoločných PhD-diplomov.

Náš ústav participuje na tejto forme vzdelávania ako jediný z Fakulty B.E.R.G. a to v rámci geovednej vetvy - siete CEEPUS-u (RO-0038). Táto naše sieť sa zameriava na regionálne príbuzné študované témy. Zahŕňajú dve hlavné oblasti vedeckých výskumov: a) základný geologický výskum a b) aplikované geovedy.

a) Základný geologický výskum sa vzťahuje na nasledujúce hlavné smery:

  • Geológia, mineralógia, petrografia a ložiská nerastných surovín v terénoch Alpínsko-Karpatského a Balkánsko-Dinaridného orogénu;
  • Stratigrafia a sedimentológia bazénov patriacich k sústave pohorí východných Alpíd, Karpatského oblúka a Dinaríd, vrátane ich vzťahu k orogénnym procesom;
  • Paleogeografická a tektonická rekonštrukcia Alpínsko-Karpatského-Dinaridného terénu / priestoru.

b) Aplikované geovedy zahŕňajú štúdium prírodných nerastných surovín, priemyselných minerálov, umelých minerálnych produktov a tiež objektov interdisciplinárnych odborov, ako sú environmentálna geológia, aplikovaná mineralógia, gemológia, stavebné a dekoračné horniny, geofyzika, archeometria…

Štipendiá pre pobyty poskytuje národná kancelária cieľového štátu (NCO) prostredníctvom prijímajúcej univerzity alebo fakulty.
Podrobnejšie o fakultách a ústavoch / katedrách (aj ich geovednom zameraní) na prijímajúce univerzity, alebo na geovedné špecializácie:

Každá zapojená inštitúcia – ústav, katedra... ponúka špecifický súbor poznatkov a výskumných metód, na ktoré sa historicky a personálne špecializuje. Rozčlenené sú do 11 skupín vyučovaných predmetov, ktoré je možné kombinovať podľa cieľa riešenej práce, alebo konkrétneho vzdelávacieho profilu študenta či PhD-programu. Každú zo skupín (1) až (11) ponúka minimálne 5 univerzít z 3 krajín, maximum 15 univerzít z 10 štátov.

(1)Soft-rock Geology (tzv. „mäkká“ geológia: sedimentológia, stratigrafia, paleontológia
(2)Hard-rock Geology (tzv. „tvrdá” geológia: petrológia magmatických a metamorfovaných hornín)
(3)Geochemistry and Mineral Deposits (geochémia, ložisková geológia - vrátane ropnej geológie)
(4)Mineralogy (zákl. mineralogický výskum, kryštalografia, aplikovaná mineralógia)
(5)Tectonics and Structural Geology (tektonika, štruktúrna geológia)
(6)Geophysics (geofyzikálne merania, aplikovaná geofyzika)
(7)Regional Studies (geologická stavba regionov, tektonické jednotky)
(8)Technical & Applied Mineralogy/Material Sciences (technická a iná aplikovaná mineralógia, materiálový výskum)
(9)Environmental and Engineering Geology (životné prostredie a geológia, inžinierska geológia)
(10)Archaeometry & Geoarcheology (archeometria, stanovenie veku)
(11)Hydrogeology (hydrogeológia, podzemná voda a jej hydraulika)
 

Široké spektrum predmetov umožňuje patričný záber doktorandského výskumu aj spoluprácu na poli externých výučbových potrieb zapojených univerzít. Takáto vzdelávacia sieť dokáže pripraviť študentov na patričnej vedomostnej úrovni a zároveň metodickej i inštrumentálnej zručnosti, potrebnej pre riešenie úloh od zabezpečenia kritických surovín po environmentalne problémy, trápiace čoraz viac európsku spoločnosť.

Zoznam zapojených univerzít a konkrétnych ústavov / fakúlt, zoradených abecedne podľa miest (bez uvedenia Bratislavy a našej (domácej) inštitúcie):

Belehrad:Univ. u Beogradu, Rudarsko-geološki Fakultet, Geološki odsek:
Magmatická a metamorfná petrológia, geochémia, kryštalografia prírodných a priemyselných materiálov, regionálna geológia a geodynamika, paleontológia, geofyzika, ložiská rúd.
Brno:Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta, Ústav geologických věd:
Biostratigrafia a sedimentológia paleozoických hornín, regionálna geológia Varískych pohorí, environmentálna geológia.
Budapešť:ELTE (Eotvos Loránd univ.), Faculty of Science, Inst. Geography and Earth Sciences:
Vývoj bazénov, hydrogeológia, štruktúrna geológia, regionálna geológia Panónskej panvy, petrológia plášťa Zeme, seizmické interpretácie, sedimentológia, archeometria.
Graz:Karl Franzens Univ., Naturwissenschaftliche Fakultät, Inst. fur Erdwissenschaften:
Paleontológia a stratigrafia, štruktúrna geológia, metamorfná petrológia, kryštalografia a mineralógia, geochémia, hydrogeológia.
Iasi:Univ. Alex. Ioan Cuza, Facultatea de Geografie si Geologie, Dept.Geologie:
Magmatická a metamorfná petrológia, planetárna geológia, geochémia, paleontológia, stratigrafia.
Innsbruck:University of Innsbruck, Faculty of Geo- and Atmospheric Sciences:
Experimentálna mineralógia, petrológia, stúdium rozkladu hornín, archeometria, archeometalurgia, konzervačné postupy.
Kluž:Babes Bolyai Univ., Facultatea de Biologie si Geologie, Dept.Geologie:
Aplikovaná mineralógia, petrológia, ofiolity, gemológia, archeometria, mikropaleontológia, microfácie karbonátov.
Krakow:Universytet Jagellonski, Instytut Nauk Geologic:
Sedimentológia a biostratigrafia (Foraminifera) flyšových jednotiek, analýza fosílných stôp, geodynamika Karpatského orogénu, mineralógia a geochémia sedimentov, ložiská rúd, magmatická a metamorfná petrológia, aplikovaná mineralógia a petrológia.
Leoben:Montanuniversität Leoben, Dept. Angewandte Geowissenschaften und Geophysik:
Ložiská nerastných surovín, ropné ložiská, aplikovaná geofyzika, systémová analýza, hodnotenie prírodných zdrojov, životné prostredie.
Ľubľana:University of Ljubljana, Naravnoslovnotehniška fakulteta:
Petrológia, environmentálna geochémia, krasová geologia, geomorfológia, hydrogeológia, mineralógia ílov, archeometria, geológia kvartéru, paleontológia, stratigrafia.
Salzburg:Paris Lodron Univ., Fachbereich Geographie und Geologie, Arbeitsgruppe Geologie:
Štruktúrna geológia, magmatická a metamorfná petrológia, ofiolity, regionálna geológia Álp, geodynamika kolíznych orogénov, inžinierská geológia, mineralógia, kryštalochémia, Ar/Ar datovanie, geoarchaeológia, archeometria.
Sosnowiec:Univ. Slaski v Katowicach/Sosnowiec, Wydzial Nauk o Ziemi:
Magmatická a metamorfná petrológia, organická petrológia, mineralógia, geofyzika, hydrogeológia, geomorfológia, geológia kvartéru, paleontológia, stratigrafia, regionálna geológia Karpát, environmentálna geológia.
Tirana:Polytechnic Univ. Tirana, Fakulty of Geology and Mining:
Mineralógia, petrológia, geochémia, paleontológia, stratigrafia, geodynamika, geofyzika, aplikovaná a environmentálna geológia, ložiská nerastných surovín.
Viedeň:Universität Wien, Fakultät fur Geowissenschaften, Geography und Astronomie:
Magmatická a metamorfná petrológia (hl. granity a vysokotlaká premena), regionálna geológia Varískych metamorfitov, ofiolity, aplikovaná vrátane environmentálnych aspektov.
Wroclaw:Univ. Wroclawski, Wydzial Nauk o Ziemi..., Instytut Nauk Geologicznych:
Magmatická a metamorfná petrológia, štruktúrna geológia, regionálna geológia Sudetov, aplikovaná mineralógia a petrológia, geoarchaeológia, archeometria, environmentálna geológia.
Zagreb:Univ.Zagreb, Prirodoslovno Matematički Fakultet, Geološki Odsjek:
Sedimentológia, štúdium karbonátových platforiem, faciálna analýza, štúdium morského dna, metamorfná a magmatická petrológia, tektonika, štruktúrna geológia.
 

V našom prípade sú to geovedné fakulty/ústavy 5 univerzít v Rakúsku: Viedeň, Graz, Salzburg, Leoben a Innsbruck; 3 v Poľsku: Krakow, Wroclaw, Sosnowiec; 2 v Rumunsku: Cluj a Iasi; po 1 v štátoch bývalej Juhoslávie: Belehrad, Zagreb, Ljubljana; zapojené sú aj geovedné fakulty univerzít v Budapešti, v Brne (Česká republika) a v Tirane (Albánsko) - v súčasnosti spolu 18.

Výber konkrétnej univerzity podmieňuje súlad témy študentovej (záverečnej) práce / PhD-práce a geovednej špecializácie (disciplín) prijímajúcej fakulty (pozri vyššie) aj nutné schvaľovacie procedúry v rámci siete pre budúci akademický rok. Ústav geovied využíva program mobilít od r. 2003. V jednotlivých rokoch sme prijali viacero príchodzích doktorandov aj mladých pedagógov zo 7 univerzít a naopak možnosť štúdia v zahraničí využili mnohí naši študenti - referuje o tom nasledujúci prehľad:

 akademický 
rok
počet
 študentov 
 mobility na univerzitách 
2004/052Krakow, Kluž 
2005/061Sosnowiec 
2006/072Brno, Krakow (1 + 1 pedagog
2007/082Budapešť 
2008/094Belehrad, Graz, Leoben, Krakow 
2009/101Waršawa (+ 1 pedagog - Tirana
2010/112Ľubľana, Waršawa 
2011/123Krakow (2), Viedeň (1) 
2012/132Wroclaw, Zagreb 
2013/141Leoben (+ 1 pedagog, Salzburg
 

Študenti Bc. a Mgr. stupňa môžu absolvovať štúdijný pobyt v dĺžke 1 semestra (minimálne 3 mesiace), kým PhD-študenti na 1 mesiac. Podmienkou pre výber uchádzača a absolvovanie plateného štúdij. pobytu - mobility na konkrétnej univerzite je okrem jej súhlasu aj znalosť anglického, prípadne nemeckého jazyka, elektronická registrácia, akceptácia podmienok a samozrejme nadpriemerné výsledky či záujem o štúdium za minimálne 2 roky štúdia.

V súčasnosti program CEEPUS vstúpil do III. etapy svojej činnosti. V súlade s cieľmi, na ktoré CEEPUS-III kladie dôraz aj náš Ústav geovied má ambíciu pripojiť sa k univerzitám, zastrešujúcim spoločné PhD-štúdium s výsledným Joint / Double degree. S partnerskou univerzitou v Sosnowci (Poľsko), pripravujeme témy so spoločným vedením.

ECTS (European Credit Transfer System - Európsky systém transferu kreditov)

Vychádza zo záverov Sorbonskej a Boloňskej deklarácie (jej signatárom bolo aj Slovensko) a opiera sa o vládnu Koncepciu ďalšieho rozvoja vysokého školstva v SR pre 21. storočie z r.2000. Do Zákona o VŠ bolo zaradené ustanovenie § 62 o zavedení kreditového systému štúdia. Systém je založený na princípoch Európskeho systému prenosu kreditov (ECTS), ktorým chce Európska komisia pomôcť študentom jednoduchšie realizovať a zužitkovať štúdium na európskych univerzitách.

ECTS vzájomne prepája európske VŠ a podporuje prehľad o obsahu ich vzdelávania i hodnotenia výsledkov štúdia. Spoločne akceptované ukazovatele - kredity dovoľujú uznávať študijné výsledky získané na inej univerzite /VŠ v zahraničí. ECTS kredity sú čísla (1-10), priradené jednotlivým predmetom a vyjadrujú množstvo práce, ktoré si vyžaduje každý predmet vo vzťahu k celkovej štúdijnej záťaži, potrebnej na absolvovanie všetkých predmetov za jeden akademický rok na danej univerzite alebo VŠ. Zahrňajú prednášky, cvičenia, semináre, individuálne štúdium (v knižnici, doma...) a tiež skúšky, či iné hodnotenie. ECTS kredit je teda relatívna hodnota, kde celoročnému štúdiu je priradených 60 kreditov, t.j. na jeden semester pripadá 30 kreditov. Kredit sa prideľuje len ak bol predmet plne absolvovaný a všetky podmienky jeho absolvovania boli splnené.

Súpis PREDMETOV vyučovaných počas 3 rokov Bc. / 2 rokov Mgr. stupňa na Ústave geovied s priradenými kreditmi možno pozrieť tu.

Summary of SUBJECTS, lectured along 3 years of Bc. / 2 years of Mgr. study level on Institute of Geosciences and its credits are available here.