Geológia - štúdium - bakalárske - inžinierske - výskum - prieskum - zbierky - archív - fórum Technická univerzita v Košiciach Fakulta BERG Ústav geovied Slovensky English under construction
 
Informačné služby
 
© DuD, ver.160518
 

 

Podrobnejšie informácie o priebehu štúdiu

Úvod

Študijné programy sa skladajú z predmetov povinných, povinne voliteľných a výberových. Organizácia všetkých foriem štúdia je založená na bodovo - kreditovom systéme (Študijný poriadok FBERG TU v Košiciach, ktorý je v súlade s Vyhláškou 614/2002 Z.z.).

Základnými informáciami o predmete sú garant predmetu, forma vzdelávania, prerekvizitné predmety (potrebné, už absolvované), rozsah hodín výučby, kredity, spôsob hodnotenia počas semestra, záverečného hodnotenia predmetu a študijná literatúra. Súčasťou jednotlivých predmetov sú konzultácie. Forma výučby predmetov a hodnotenie predmetov je v súlade s Vyhláškou 614/2002 Z.z.. Predmety končiace skúškou alebo hodnoteným zápočtom sa klasifikujú známkou - šiestimi klasifikačnými stupňami A - FX (§12 Študijného poriadku TU a §12 Študijného poriadku FBERG TU v Košiciach).

Štúdium je rozdelené na ročníky, a ročníky na semestre, s počtom skúšok povinných a povinne voliteľných predmetov, ktoré si študent musí zapísať v jednotlivých fázach štúdia. Štandardná záťaž študenta za jeden semester je 30 kreditov, za akademický rok 60 kreditov. Rozsah hodín výučby povinných a povinne voliteľných predmetov, vynímajúc telesnú výchovu, je 24 hod./týždeň.

Organizácia a podmienky štúdia

Zápis predmetu, absolvovanie predmetov a študijných jednotiek vymedzuje §11 Študijného poriadku TU. Garant predmetu je povinný na začiatku semestra oboznámiť študentov so spôsobom priebežných kontrol a s podmienkami pre získanie zápočtu a absolvovanie skúšky.

Podmienky postupu a zápis do vyššieho ročníka určuje §14 Študijný poriadok TU v Košiciach. Do vyššieho ročníka postupuje študent, ak získal v danom akademickom roku minimálne 40 kreditov. Študent, ktorý v danom akademickom roku získal 30 až 39 kreditov, nemôže postúpiť do vyššieho ročníka, ale môže požiadať o opakovanie ročníka. Študent, ktorý získal menej ako 30 kreditov, je zo štúdia vylúčený.

Záverečnou prácou I. stupňa štúdia je bakalárska práca. Predbežné zadanie záverečnej práce dostáva študent na konci II. ročníka vo 4. semestri a vyberá si tému práce z ponuky viacerých tém navrhovaných garantom študijného programu. Tému záverečnej práce schvaľuje dekan fakulty. Študent prácu vypracováva v určenom rozsahu v III. ročníku v zimnom a letnom semestri. Záverečná práca sa považuje za predmet a hodnotí sa klasifikačnými stupňom A až FX. Prácu hodnotí vedúci práce a jeden oponent. Riadne ukončenie štúdia I. stupňa vysokoškolského štúdia je podmienené získaním 188kreditov z povinných a povinne voliteľných predmetov za I.- III. ročník štúdia.

 

Požiadavky na absolvovanie študijného programu

Absolvovanie každého predmetu študijného programu je charakterizované udelením zápočtu a udelením skúšky. Skúšku môže študent vykonať až po udelení zápočtu. Zápočet môže študent získať max. do 30. dní od ukončenia príslušného semestra. V prípade predmetov končiacich zápočtom je absolvovanie predmetu charakterizované udelením zápočtu. Klasifikácia predmetu končiaceho skúškou a predmetu končiaceho zápočtom je totožná.

Zápočet študent získava po splnení podmienok stanovených garantom predmetu písomnou formou na začiatku semestra. Podmienkami pre získanie zápočtu je aktívna účasť študenta na cvičeniach a úspešné absolvovanie dvoch priebežných kontrol. Pod aktívnou účasťou študenta na cvičeniach sa rozumie jeho fyzická prítomnosť a aktívna práca založená na vedomostiach získaných z doposiaľ realizovaných prednášok a cvičení.

V prípade fyzickej neprítomnosti na cvičeniach v rozsahu do 25% celkového rozsahu semestra musí študent svoju neprítomnosť ospravedlniť príslušným zdravotným alebo úradným dokladom a neprítomnosť musí nahradiť adekvátnym spôsobom stanoveným vyučujúcim. V prípade fyzickej neprítomnosti nad rozsah 25% celkového rozsahu semestra nie je možné udeliť zápočet.

Aktívnou účasťou na cvičeniach sa rozumie úspešné riešenie úloh počas cvičení resp. pri samoštúdiu, vyplývajúcich z prebraného učiva na prednáškach a cvičeniach. Posúdenie úspešnosti je povinnosťou vyučujúceho. Úlohami počas semestra sa rozumejú zadania, domáce zadania, spracovanie výpočtu, vykonanie a vyhodnotenie experimentu, vytvorenie diagramu, vytvorenie programu, referátu, projektu, testu a podobne. Neúspešný výsledok každej úlohy je dôvodom na umožnenie jedného jej opakovania do 14 dní podľa podmienok určených garantom predmetu.

Priebežné kontroly sú realizované spravidla v polovici semestra a na konci semestra. Úspešné absolvovanie priebežnej kontroly je podmienené získaním aspoň polovičnej bodovej hodnoty stanovenej pre túto priebežnú kontrolu. Neúspešný výsledok každej priebežnej kontroly je dôvodom na umožnenie jedného jej opakovania do 14 dní podľa podmienok určených garantom. V prípade neabsolvovania všetkých úloh a priebežných kontrol s úspešným výsledkom nie je možné udeliť zápočet.

V prípade formy výučby charakteru exkurzie, odbornej praxe, laboratórnych prác, projektových prác sa priebežná kontrola spravidla neuskutočňuje.

Študent má právo odvolať sa písomne voči výsledku hodnotenia do 7 dní postupne u garanta predmetu, vedúceho katedry, respektíve u príslušného prodekana.

Skúška pozostáva spravidla z písomnej a ústnej časti. Pod písomnou časťou je možné rozumieť i praktickú časť ako laboratórny pokus, úlohu na počítači a podobne. Jeden termín skúšky musí byť vykonaný a ohodnotený v jeden deň. Počet termínov počas skúškového obdobia z jedného predmetu musí zabezpečiť možnosť vyčerpať všetky termíny všetkým študentom prihláseným na tento predmet so zohľadnením maximálneho počtu študentov na jeden termín.

Pri ospravedlnenej neúčasti na priebežnej kontrole alebo skúške príslušným zdravotným alebo úradným dokladom zostáva počet termínov nezmenený.

Ak má študent možnosť získať lepšie hodnotenie v opravnom termíne, pričom priebežnú kontrolu alebo skúšku v riadnom termíne úspešne absolvoval, môže sa ho zúčastniť. Potom je výsledok daný hodnotením z opravného termínu.

Opravný termín skúšky z predmetu, ktorého vedomosti sú nevyhnutné pre hodnotenie skúšky nadväzujúceho predmetu musí predchádzať skúške z nadväzujúceho predmetu. Študent aj učiteľ môže požiadať o komisionálnu skúšku. V odôvodnených prípadoch dekan pre takúto skúšku menuje skúšobnú komisiu. Členmi skúšobnej komisie sú: garant predmetu a vyučujúci v príslušnom predmete, učiteľ - zástupca inej katedry a študent - člen Akademického senátu.

 

Ukončenie bakalárskeho štúdia

Študent môže nastúpiť na vypracovanie bakalárskej práce po zisku 168 kreditov. Termín nástupu a dĺžka obdobia na vypracovanie bakalárskej práce je určená študijným programom a študijným plánom.

Témy bakalárskych prác vypisuje garant štúdia v súlade s požiadavkami a potrebami praxe, katedry a fakulty najneskôr po získaní 120 kreditov.

Zásady vypracovania bakalárskych prác, kritériá ich hodnotenia a termíny odovzdania, ako aj iné náležitosti, určujú osobitné predpisy.

Vedúci bakalárskej práce musí byť z materskej katedry. Konzultant bakalárskej práce môže byť z mimofakultného pracoviska. Vedúci bakalárskej práce predloží vedúcemu katedry minimálne týždeň pred konaním obhajoby bakalárskej práce zhodnotenie bakalárskej práce obsahujúce hodnotiaci stupeň a oponentský posudok.

Bakalársku prácu hodnotí vedúci bakalárskej práce známkou podľa stupnice uvedenej v Študijnom poriadku TU a oponent výrokom "odporúčam k obhajobe", "neodporúčam k obhajobe". V prípade klasifikácie bakalárskej práce jej vedúcim výrokom "nedostatočne" a, alebo oponentom "neodporúčam k obhajobe" sa študent nemôže zúčastniť obhajoby bakalárskej práce.

Ak absolvent neodovzdá bakalársku prácu v riadnom termíne a nedodržanie termínu primerane do piatich dní neospravedlní, určí mu dekan na základe návrhu vedúceho katedry náhradný termín odovzdania, najneskôr do troch mesiacov od pôvodného termínu.

V osobitne odôvodnených prípadoch môže dekan ospravedlniť neodovzdanie bakalárskej práce aj po uplynutí piatich dní. Náhradný termín sa určí v zmysle predchádzajúceho odseku.

Štúdium na fakulte sa ukončuje štátnou skúškou po získaní min 188 kreditov a úspešnom absolvovaní všetkých povinných predmetov, min. 10 povinne voliteľných predmetov z 1. až 5. semestra a po min. 1 povinne voliteľnom predmete podľa zverejneného študijného programu. Súčasťou štátnej skúšky je aj obhajoba bakalárskej práce.

Štátna skúška (ŠS) sa uskutočňuje pred komisiou pre štátne skúšky (ďalej len "komisia").Štátne skúšky sú verejné a za priebeh i činnosť komisie zodpovedá predseda komisie. Skúška sa môže vykonať, ak je prítomný predseda a nadpolovičná väčšina členov komisie.

Štátna skúška je ústna a študentovi je poskytnutý primeraný čas na prípravu odpovede na predložené otázky.

Súbor predmetov pre štátnu skúšku je určený študijným programom a je tvorený povinnými a povinne voliteľnými predmetmi študijného programu. Súbor predmetov pre ŠS schvaľuje pre každý študijný program Vedecká rada fakulty zvlášť.

O štátnej skúške sa vyhotoví zápis, ktorý okrem dekana a predsedu podpíšu všetci prítomní členovia skúšobnej komisie.

Štátne skúšky sa konajú v termínoch, ktoré určí dekan. Sú uvedené v harmonograme školského roku. Štátna skúška a jej jednotlivé časti sa hodnotia na základe tých istých klasifikačných stupňov ako skúšky.Keď sa niektorá časť štátnej skúšky hodnotí známkou "nedostatočne", celkový výsledok štátnej skúšky sa hodnotí známkou "nedostatočne". Známkou "výborne" sa hodnotí celkový výsledok štátnej skúšky vtedy, ak z ani jedného predmetu nie je klasifikácia "dobre" a z nadpolovičného počtu predmetov a tiež z obhajoby bakalárskej práce sa dosiahne hodnotenie "výborne".

Obhajobu bakalárskej práce klasifikuje komisia s prihliadnutím na klasifikáciu vyjadrenú vedúcim bakalárskej práce hodnotením podľa stupnice uvedenej v Študijnom poriadku TU. Ak študent neobháji bakalársku prácu (hodnotenie nedostatočne), skúšobná komisia rozhodne o prepracovaní, alebo vypracovaní novej bakalárskej práce a určí termín jej odovzdania.

Celkový výsledok štúdia sa hodnotí podľa výsledkov zápočtov a skúšok a podľa celkového výsledku ŠS takto: "prospel s vyznamenaním", "prospel" a "neprospel". Hodnotenie celkového výsledku štúdia "prospel s vyznamenaním" získavajú tí študenti, ktorí za celé štúdia dosiahli bodové hodnotenie zodpovedajúce váženému priemeru známky 1 - 1,5, neboli zo žiadneho predmetu hodnotení známkou 3 a celkový výsledok štátnej skúšky bol hodnotený známku "výborne".

Ak študent v určenom termíne nepríde na štátnu skúšku a primeraným spôsobom sa do piatich dní neospravedlní, klasifikuje sa známkou "nedostatočne".

V osobitne odôvodnených prípadoch môže dekan ospravedlniť neúčasť na štátnej skúške aj po uplynutí piatich dní.

Študentovi, ktorému sa ospravedlní neúčasť na riadnej, alebo na opakovanej štátnej skúške, určí dekan jeden náhradný termín konania skúšky, ktorý sa študentovi oznámi najneskôr tridsať dní pred stanoveným termínom štátnej skúškyTermín na opakovanie štátnej skúšky určí dekan spravidla do troch mesiacov odo dňa pôvodného termínu skúšky pre študenta, ktorý: a) neprišiel na štátnu skúšku a svoju neúčasť v stanovenom termíne neospravedlnil, b) na štátnej skúške bol hodnotený známkou "nedostatočne".

Štátna skúška sa môže konať najneskôr do dvoch rokov odo dňa pôvodného termínu konania štátnej skúšky.

Obsah štátnych skúšok

Na štátnych skúškach musí absolvent preukázať teoretické a praktické vedomosti získané počas štúdia v oblasti prírodných, technických a spoločenských vied.

Obsahom Štátnych záverečných skúšok bakalárskeho štúdia v študijnom programe je preukázanie odborných vedomostí študenta v troch individuálnych profilujúcich štátnicových predmetoch (jedného povinného a dvoch povinne voliteľných) a obhajoba bakalárskej práce pred Komisiou pre Štátne záverečné skúšky. Obsahom jednotlivej štátnej skúšky je písomná a ústna odpoveď na otázky, ktoré sú študentovi zadané formou náhodného výberu zo širšieho okruhu otázok daného prírodovedného resp. technicko-technologického predmetu. Obsah jednotlivých otázok, spravidla dvoch-troch, vyplýva z odbornej anotácie predmetu, jeho osnovy a odprednášaných kapitol, v zmysle príslušného informačného listu predmetu. Obhajoba bakalárskej práce pozostáva z prezentácie písomnej práce na bakalárskej úlohe a z obhajoby bakalárskej práce oponovanej dvoma oponentmi, z ktorých jeden je menovaný z akademickej obce fakulty resp. univerzity a druhý je menovaný spravidla z prevádzkovej praxe. Súčasťou Štátnej záverečnej skúšky je diskusia k odborným a teoretickým problémom rozpracovaných v bakalárskej práci, ako aj diskusia v rámci integrujúcich odborných predmetov.

 

Ukončenie inžinierskeho štúdia

Na diplomovú prax, počas ktorej študent vypracováva diplomovú prácu môže študent nastúpiť po zisku 108 kreditov (v prípade výberu jazyka 116 kreditov). Termín nástupu a dĺžka diplomovej praxe je určená študijným programom a študijným plánom.

Témy diplomových prác vypisuje garant štúdia v súlade s požiadavkami a potrebami praxe, katedry a fakulty najneskôr po získaní 68 kreditov (v prípade výberu jazyka 76 kreditov). Študent najneskôr do mesiaca po vypísaní diplomových tém oznámi garantovi štúdia, o ktorú tému má záujem. Zásady vypracovania diplomových prác, kritériá ich hodnotenia a termíny odovzdania, ako aj iné náležitosti, určujú osobitné predpisy. Vedúci diplomovej práce musí byť z materskej katedry. Konzultant diplomovej práce môže byť z mimofakultného pracoviska.

Vedúci diplomovej práce predloží vedúcemu katedry minimálne týždeň pred konaním obhajoby diplomovej práce zhodnotenie diplomovej práce obsahujúce hodnotiaci stupeň a oponentský posudok. Diplomovú prácu hodnotí vedúci diplomovej práce známkou podľa stupnice uvedenej v Študijnom poriadku TU a oponent výrokom "odporúčam k obhajobe", "neodporúčam k obhajobe". V prípade klasifikácie diplomovej práce jej vedúcim výrokom "nedostatočne" a, alebo oponentom "neodporúčam k obhajobe" sa študent nemôže zúčastniť obhajoby diplomovej práce.

Ak absolvent neodovzdá diplomovú prácu v riadnom termíne a nedodržanie termínu primerane do piatich dní neospravedlní, určí mu dekan na základe návrhu vedúceho katedry náhradný termín odovzdania, najneskôr do troch mesiacov od pôvodného termínu.

V osobitne odôvodnených prípadoch môže dekan ospravedlniť neodovzdanie diplomovej práce aj po uplynutí piatich dní. Náhradný termín sa určí v zmysle predchádzajúceho odseku. Štúdium na fakulte sa ukončuje štátnou skúškou po získaní min 128 kreditov (v prípade výberu jazyka 136 kreditov) a úspešnom absolvovaní všetkých povinných predmetov, 6. povinne voliteľných predmetov pričom z 1. až 3. semestra po min. 2 povinne voliteľných predmetov podľa zverejneného študijného programu. Súčasťou štátnej skúšky je aj obhajoba diplomovej práce.

Štátna skúška (ŠS) sa uskutočňuje pred komisiou pre štátne skúšky (ďalej len "komisia"). Štátne skúšky sú verejné a za priebeh i činnosť komisie zodpovedá predseda komisie. Skúška sa môže vykonať, ak je prítomný predseda a nadpolovičná väčšina členov komisie. Štátna skúška je ústna a študentovi je poskytnutý primeraný čas na prípravu odpovede na predložené otázky. Súbor predmetov pre štátnu skúšku je určený študijným programom a je tvorený povinnými a povinne voliteľnými predmetmi študijného programu. Súbor predmetov pre ŠS schvaľuje pre každý študijný program Vedecká rada fakulty zvlášť.

O štátnej skúške sa vyhotoví zápis, ktorý okrem dekana a predsedu podpíšu všetci prítomní členovia skúšobnej komisie. Štátne skúšky sa konajú v termínoch, ktoré určí dekan. Sú uvedené v harmonograme školského roku. Štátna skúška a jej jednotlivé časti sa hodnotia na základe tých istých klasifikačných stupňov ako skúšky. Keď sa niektorá časť štátnej skúšky hodnotí známkou "nedostatočne", celkový výsledok štátnej skúšky sa hodnotí známkou "nedostatočne". Známkou "výborne" sa hodnotí celkový výsledok štátnej skúšky vtedy, ak z ani jedného predmetu nie je klasifikácia "dobre" a z nadpolovičného počtu predmetov a tiež z obhajoby diplomovej práce sa dosiahne hodnotenie "výborne".

Obhajobu diplomovej práce klasifikuje komisia s prihliadnutím na klasifikáciu vyjadrenú vedúcim diplomovej práce hodnotením podľa stupnice uvedenej v Študijnom poriadku TU. Ak študent neobháji diplomovú prácu (hodnotenie nedostatočne), skúšobná komisia rozhodne o prepracovaní, alebo vypracovaní novej diplomovej práce a určí termín jej odovzdania. Celkový výsledok štúdia sa hodnotí podľa výsledkov zápočtov a skúšok a podľa celkového výsledku ŠS takto: "prospel s vyznamenaním", "prospel" a "neprospel". Hodnotenie celkového výsledku štúdia "prospel s vyznamenaním" získavajú tí študenti, ktorí za celé štúdia dosiahli bodové hodnotenie zodpovedajúce váženému priemeru známky 1 ? 1,5, neboli zo žiadneho predmetu hodnotení známkou 3 a celkový výsledok štátnej skúšky bol hodnotený známku "výborne".

Ak študent v určenom termíne nepríde na štátnu skúšku a primeraným spôsobom sa do piatich dní neospravedlní, klasifikuje sa známkou "nedostatočne". V osobitne odôvodnených prípadoch môže dekan ospravedlniť neúčasť na štátnej skúške aj po uplynutí piatich dní. Študentovi, ktorému sa ospravedlní neúčasť na riadnej, alebo na opakovanej štátnej skúške, určí dekan jeden náhradný termín konania skúšky, ktorý sa študentovi oznámi najneskôr tridsať dní pred stanoveným termínom štátnej skúšky.

Obsah štátnych skúšok

Na štátnych skúškach musí absolvent preukázať teoretické a praktické vedomosti získané počas štúdia v oblasti prírodných, technických a spoločenských vied.

Obsahom Štátnych záverečných skúšok inžinierskeho štúdia v študijnom programe je preukázanie odborných vedomostí študenta v troch individuálnych profilujúcich štátnicových predmetoch a obhajoba diplomovej práce pred Komisiou pre Štátne záverečné skúšky. Obsahom jednotlivej štátnej skúšky je písomná a ústna odpoveď na otázky, ktoré sú študentovi zadané formou náhodného výberu zo širšieho okruhu otázok daného prírodovedného resp. technicko-technologického predmetu. Obsah jednotlivých otázok, spravidla dvoch-troch, vyplýva z odbornej anotácie predmetu, jeho osnovy a odprednášaných kapitol, v zmysle príslušného informačného listu predmetu. Obhajoba diplomovej práce pozostáva z prezentácie písomnej práce na diplomovej úlohe a z obhajoby diplomovej práce oponovanej dvoma oponentmi, z ktorých jeden je menovaný z akademickej obce fakulty resp. univerzity a druhý je menovaný spravidla z prevádzkovej praxe.

 

Organizácia štátnych skúšok, komisie

Výber členov komisie pre štátne skúšky a obhajoby záverečných prác ako aj priebeh obhajoby vymedzuje §15 Študijného poriadku FBERG TU v Košiciach.

  • Štátna skúška sa koná pred skúšobnou komisiou. Priebeh štátnej skúšky a vyhlásenie výsledkov sú verejné. Rozhodovanie skúšobnej komisie o výsledkoch štátnej skúšky sa koná na neverejnom zasadnutí skúšobnej komisie.
  • Právo skúšať pri štátnej skúške majú iba vysokoškolskí učitelia pôsobiaci vo funkciách profesorov a docentov a ďalší odborníci schválení príslušnou vedeckou radou.
  • Zloženie skúšobných komisií na štátne skúšky určuje z osôb oprávnených skúšať pre študijné programy uskutočňované na fakultách dekan, pre študijné programy uskutočňované na vysokej škole rektor. Do skúšobných komisií na vykonanie štátnych skúšok sú spravidla zaraďovaní aj významní odborníci v danom študijnom odbore z iných vysokých škôl, z právnických osôb vykonávajúcich výskum a vývoj na území Slovenskej republiky, alebo z praxe. Skúšobná komisia na štátne skúšky má najmenej štyroch členov.